دانلود اهنگ باهام بد تا کرد بهش گفتم که مموهای بلندتو میخوام سهیل مهرزادگان

دانلود اهنگ باهام بد تا کرد بهش گفتم که مموهای بلندتو میخوام سهیل مهرزادگان

$Post_Title

ﺑﺎﻫﺎم ﺑﺪ ﺗﺎ ﻛﺮد ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮام رﻓﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮد
ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎﺷﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻠﺶ اوﻧﻮ زﻳﺒﺎ ﻛﺮد
ﻫﻤﻴﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﺑﺎزﻳﺎش ﺑﺪﺟﻮری اوﻧﻮ ﺗﻮ دﻟﻢ ﺟﺎ ﻛﺮد
ﻣﻦ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺣﺘﻰ ﺷﺒﻴﻬﺶ ﻳﻜﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
ﺣﺴﻮدﻳﻢ ﻣﻴﺸﺪ وﻗﺘﻰ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ ﻣﻴﺪﻳﺪم ﻛﻨﺎرش
دﻳﻮوﻧﻢ ﻣﻴﻜﺮد وﻗﺘﻰ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﻣﻴﺪاد ﺑﻐﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻪ ﺧﺎﻟﺶ
ﻣﻴﺪوﻧﺴﺖ ﮔﻴﺮم ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪ رو ﺑﻪ روم ﺗﺎ ﮔﻞ ﺑﻴﻔﺘﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﻤﻪ اش از ﻗﺼﺪ ﺑﻮد ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﺑﺪﺟﻮری درﮔﻴﺮﺷﻢ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺶ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ سهیل مهرزادگان باهام بد تا کرد بهش گفتم که مموهای بلندتو میخوام” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ باهام بد تا کرد بهش گفتم که مموهای بلندتو میخوام سهیل مهرزادگان:
جدیدترین پست های سایت

12 تیر 1403
0
برچسب های دانلود اهنگ باهام بد تا کرد بهش گفتم که مموهای بلندتو میخوام سهیل مهرزادگان
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"