دانلود اهنگ تموم این شبارو با یادت

دانلود اهنگ تموم این شبارو با یادت

$Post_Titleﻣﺎه دﻟﻢ اﺷﻜﺎﻣﻮ ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺒﻴﻦ ﻛﻪ از ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻪ دل ﭘﺮ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دری در ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺗﻮ رو ﺧﺪا ﺑﺒﻴﻦ

درﻣﻮن دﻟﻢ دﻳﺪار ﺗﻮه ﭼﺠﻮری آروﻣﺶ ﻛﻨﻢ دﻟﻰ رو ﻛﻪ اﻳﻨﺠﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮه

ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺶ دﻟﻢ ﺑﺎش ﻳﻜﻢ ﻳﺎ ﺑﻴﺎ و ﺑﻴﻔﺖ از ﭼﺸﻤﻢ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دﻟﻮ از ﺟﺎش ﺑﻜﻦ ﻣﺎه ﻣﻦ

ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺶ دﻟﻢ ﺑﺎش ﻳﻜﻢ ﻳﺎ ﺑﻴﺎ و ﺑﻴﻔﺖ از ﭼﺸﻤﻢ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دﻟﻮ از ﺟﺎش ﺑﻜﻦ ﻣﺎه ﻣﻦ

ﺗﻤﻮم اﻳﻦ ﺷﺒﺎرو ﺑﺎ ﻳﺎدت ﻗﺪم زدم اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﭙﺮس ﭼﺠﻮره ﺣﺎل اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻖ

ﻫﻤﻪ درارو ﺑﺴﺘﻰ روم آﺧﻪ ﭼﺠﻮر ﺑﻴﺎم ﺳﺮاغ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻛﻰ ﺑﺸﻴﻨﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ دری واﺷﻪ

ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺶ دﻟﻢ ﺑﺎش ﻳﻜﻢ ﻳﺎ ﺑﻴﺎ و ﺑﻴﻔﺖ از ﭼﺸﻤﻢ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دﻟﻮ از ﺟﺎش ﺑﻜﻦ ﻣﺎه ﻣﻦ

ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺶ دﻟﻢ ﺑﺎش ﻳﻜﻢ ﻳﺎ ﺑﻴﺎ و ﺑﻴﻔﺖ از ﭼﺸﻤﻢ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دﻟﻮ از ﺟﺎش ﺑﻜﻦ ﻣﺎه ﻣﻦ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ تموم این شبارو با یادت” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ تموم این شبارو با یادت:
جدیدترین پست های سایت

14 تیر 1403
0
برچسب های دانلود اهنگ تموم این شبارو با یادت
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"