دانلود اهنگ درد و نفرین

دانلود اهنگ درد و نفرین

$Post_Titleآﺳﻤﺎن ﭼﺸﻢ او آﻳﻴﻨﻪ ﻛﻴﺴﺖ

آن ﻛﻪ ﭼﻮن آﻳﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺑﻮد

درد و ﻧﻔﺮﻳﻦ درد و ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﺎد

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻰ دﺳﺖ او ﺑﻮد

آه

ﮔﺮﻳﻪ ﻣﮕﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

ﮔﺮ ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻛﺮد

ﻋﺎﻗﺒﺖ دﻟﻬﺎی ﻣﺎ

ﺑﺎ ﻏﻢ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻛﺮد

ﺑﺎ ﻏﻢ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻛﺮد

ﭼﻬﺮه اش آﻳﻴﻨﻪ ﻛﻴﺴﺖ

آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺑﻮد

درد وﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﻔﺮ

اﻳﻦ ﮔﻨﺎه از دﺳﺖ او ﺑﻮد

اﻳﻦ ﮔﻨﺎه از دﺳﺖ او ﺑﻮد

ای ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ

روزﮔﺎرت ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎد

ای درﺧﺖ ﭘﺮ ﮔﻞ ﻣﻦ

ﻧﻮ ﺑﻬﺎرت ارﻏﻮان ﺑﺎد

ای دﻟﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﻨﺪان

ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﻦ

ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد

ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد

آﻧﭽﻪ ﻛﺮدی ﺑﺎ دل ﻣﻦ

ﻗﺼﻪ ﺳﻨﮓ و ﺳﺒﻮ ﺑﻮد

ﻣﻦ ﮔﻠﻰ ﭘﮋﻣﺮده ﺑﻮدم

ﮔﺮ ﺗﻮ را ﺻﺪ رﻧﮓ و ﺑﻮ ﺑﻮد

ای دﻟﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﻨﺪان

ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﻦ

ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد

ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد

ای ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ

روزﮔﺎرت ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎد

ای درﺧﺖ ﭘﺮ ﮔﻞ ﻣﻦ

ﻧﻮ ﺑﻬﺎرت ارﻏﻮان ﺑﺎد

ای دﻟﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﻨﺪان

ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﻦ

ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد

ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد

ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد

ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد

ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ آرزو ﺑﻮد


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ‌درد و نفرین” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ درد و نفرین:
جدیدترین پست های سایت

14 تیر 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"