دانلود اهنگ شب شد هواتو کردم

دانلود اهنگ شب شد هواتو کردم

$Post_Titleﺣﺮف رﻓﺘﻦ ﻧﺰن ﻫﻰ دﻳﮕﻪ ﭘﻴﺶ دﻟﻢ

ﻣﻦ ﻧﮕﺎت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻴﻜﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺸﻪ دﻟﻢ

ﺑﻴﺘﺎب ﻗﻠﺒﻢ رﮔﻪ ﺧﻮاب ﻗﻠﺒﻢ دﺳﺘﺘﻪ دﻳﻮوﻧﻪ

آروﻣﻪ ﺟﻮﻧﻢ ﻗﻮل دادم ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻳﻪ ﻗﻮل ﻣﺮدوﻧﻪ

ﺷﺐ ﺷﺪ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮدﻣ‌

دوره ﺗﻮ ﺑﮕﺮدم

ﺗﻨﺪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ

ﺿﺮﺑﺎﻧﺶ

ﺷﺐ ﺷﺪ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮدم

دوره ﺗﻮ ﺑﮕﺮدم

دل ﻣﻴﺮه ﺑﺎﻟﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ

ﻫﻴﺠﺎﻧﺶ

ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺎم اﻣﺸﺐ

ﺑﺬا ﻛﻨﺎره ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

اﻳﻨﻪ ﺟﺎذﺑﻪ

ﺧﻴﻠﻰ ﺟﺎﻟﺒﻪ

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺨﻮان ﻣﺜﻪ ﻣﺎ ﺷﻦ

ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﻓﻘﻄ ﺑﺎل ﻧﺪاری

ﻣﻴﺪی دس دﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻪ ﻛﺎری

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻢ دﺳﺘﻪ

دﻟﻪ ﻣﺴﺘﻪ

ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری

ﺷﺐ ﺷﺪ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮدﻣ‌

دوره ﺗﻮ ﺑﮕﺮدم

ﺗﻨﺪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ

ﺿﺮﺑﺎﻧﺶ

ﺷﺐ ﺷﺪ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮدم

دوره ﺗﻮ ﺑﮕﺮدم

دل ﻣﻴﺮه ﺑﺎﻟﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ

ﻫﻴﺠﺎﻧﺶ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ شب شد هواتو کردم” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ شب شد هواتو کردم:
جدیدترین پست های سایت

14 تیر 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"