آهنگ جدید بابک رحمانی 1403

دانلود اهنگ نگو رفتنی شدی نگو میخوای ولم کنی بابک رحمانی

اهنگ نگو رفتنی شدی نگو میخوای ولم کنی بابک رحمانی

$Post_Title

ﻧﮕﻮ رﻓﺘﻨﻰ ﺷﺪی ﻧﮕﻮ ﻣﺨﻮای وﻟﻢ ﻛﻨﻰ…

ﺑﺮی ﻣﻨﻮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻪ زﻳﺮ ﭘﺎت ﻟﻪ ﺑﻜﻨﻰ…

ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﺷﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺪارم!

اﻳﻨﻘﺪر زدم ﺧﻮدم دﻳﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪارم

اﻳﻨﻘﺪر زدم ﺧﻮدم دﻳﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪارم…

ﻧﻔﺲ ﻫﺎی اﺧﺮﻣﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﺪارم!

ﺗﻮ ﻛﻪ رﻓﺘﻨﻰ ﺷﺪی ﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪم و ﭼﺸﺎی ﺗﺮم…

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﮔﻠﻢ رﻓﺘﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﺮدی از ﻳﺎد…

ﭼﻪ ﺟﻮری دﻟﺖ آﻣﺪ زﻧﺪﮔﻴﻤﻪ دادی ﺑﻪ ﺑﺎد!

ﺗﻮ رو ﻣﻦ ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﻰ ﮔﺬﺷﺘﻰ از ﻋﺸﻖ ﻣﻪ

ﮔﻨﺎﻫﻢ ﭼﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ رﻓﺘﻰ و ﺷﻜﺴﺘﻰ از دﻟﻪ ﻣﻪ

اﻳﻨﻘﺪر زدم ﺧﻮدم دﻳﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪارم…

ﻧﻔﺲ ﻫﺎی اﺧﺮﻣﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﺪارم…

ﺗﻮ ﻛﻪ رﻓﺘﻨﻰ ﺷﺪی ﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪم و ﭼﺸﺎی ﺗﺮم!

اﻳﺘﻘﺪر زدم ﺧﻮدم دﻳﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪارم

ﻧﻔﺲ ﻫﺎی اﺧﺮﻣﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﺪارم…

ﺗﻮ ﻛﻪ رﻓﺘﻨﻰ ﺷﺪی ﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪم و ﭼﺸﺎی ﺗﺮم!


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ بابک رحمانی نگو رفتنی شدی نگو میخوای ولم کنی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید