آهنگ جدید سیاوش قمیشی

دانلود اهنگ سیاوش قمیشی لحظه های بی تو بودن

دانلود اهنگ سیاوش قمیشی لحظه های بی تو بودن

$Post_Title

من همون جزیره بودم
خاکی و صمیمی و گرم
واسه عشق بازی موجا
قامتم یه بستر نرم
یه عزیز دردونه بودم
پیش چشم خیس موجا
یه نگین سبز خالص
روی انگشتر دریا
تا که یک روز تو رسیدی
توی قلبم پا گذاشتی
غصه های عاشقی رو
تو وجودم جا گذاشتی
زیر رگبار نگاهت
دلم انگار زیر و رو شد
برای داشتن عشقت
همه جونم آرزو شد
تا نفس کشیدی انگار
نفسم برید تو سینه
ابر و باد و دریا گفتن
حس عاشقی همینه
اومدی تو سرنوشتم
بی بهونه پا گذاشتی
اما تا قایقی اومد
از من و دلم گذشتی
رفتی با قایق عشقت
سوی روشنی فردا
من و دل اما نشستیم
چشم به راهت لبه دریا
دیگه رو خاک وجودم
نه گلی هست نه درختی
لحظه های بی تو بودن
می گذره اما به سختی
دل تنها و غریبم
داره این گوشه می میره
ولی حتی وقت مردن
باز سراغتو می گیره
می رسه روزی که دیگه
قعر دریا می شه خونم
اما تو دریای عشقت
باز یه گوشه ای میمونم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ لحظه های بی تو بودن سیاوش قمیشی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ سیاوش قمیشی لحظه ای با من باش

دانلود اهنگ سیاوش قمیشی لحظه ای با من باش

$Post_Title

ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎ از آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮوﻳﻢ ﺗﺎ ﮔﻞ
ﻛـﻪ ببندم از ﻧـﮕـﺎه ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺘـﺎره ﭘـﻞ
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎ ﻛﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﺎزه ﻛﻨﻢ
ﺗـﺎ از آن ﻟـﺤـﻈـﻪي ﺑـﺎ ﺗـﻮ، ﺳـﻔـﺮ آﻏـﺎز کـﻨﻢ
ﺳـﻔﺮي ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑـﻴﺸﻪﻫﺎي ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﺧﻴﺎل
ﺗﺎ ﺑﻪ دروازهﻫﺎي ﺷﻬﺮ آرزوﻫﺎي ﻣﺤﺎل
ﺳﻔﺮي در ﺧﻢ و ﭘﻴﭻ ﮔﺬر ﺳﺘﺎرهﻫﺎ
از ﻣﻴﻮن دﺷﺖ ﭘﺮ ﺧﺎﻃﺮهي ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭘﻨﺠﺮهاي ﺑﺎز ﻛﻨﻢ
از ﺗﻮ ﺷﻌﺮ و ﻗﺼﻪ و ﺗﺮاﻧﻪاي ﺳﺎز ﻛﻨﻢ
ﺷﻌﺮي ﻫﻢ ﺻﺪاي ﺑﺎرون
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺟﻨﮕﻞ و آﺑﻲ درﻳﺎ
ﻗﺼﻪاي ﺑﻪ رﻧـﮓ و ﻋﻄﺮ ﻗﺼﻪﻫﺎي ﻋـﺸﻖ ﻋﺎﺷﻘﺎي دﻧﻴﺎ
از ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎ ﻫﻤـﻴﺸﻪ
ﻣﻴﺸﻪ از ﺗﻮ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اوج اﺑﺮا
ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﺮو ﺑﺎ ﺧـﻴﺎﻟﺖ ﭘﺮﺳﻪ زد ﺗﺎ ﻣﺮز ﻓﺮدا
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎ از آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮوﻳﻢ ﺗﺎ ﮔﻞ
ﻛـﻪ ببندم از ﻧـﮕـﺎه ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺘـﺎره ﭘـﻞ
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎ ﻛﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﺎزه ﻛﻨﻢ
ﺗـﺎ از آن ﻟـﺤـﻈـﻪي ﺑـﺎ ﺗـﻮ
ﺳـﻔﺮ آﻏـﺎز ﻛﻨﻢ
ﺳـﻔﺮي ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑـﻴﺸﻪﻫﺎي ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﺧﻴﺎل
ﺗﺎ ﺑﻪ دروازهﻫﺎي ﺷﻬﺮ آرزوﻫﺎي ﻣﺤﺎل
ﺳﻔﺮي در ﺧﻢ و ﭘﻴﭻ ﮔﺬر ﺳﺘﺎرهﻫﺎ
از ﻣﻴﻮن دﺷﺖ ﭘﺮ ﺧﺎﻃﺮهي ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ لحظه ای با من باش سیاوش قمیشی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ سیاوش قمیشی تو میگی سرت سلامت

دانلود اهنگ سیاوش قمیشی تو میگی سرت سلامت

$Post_Title

من میگم منو شکستن چشم فانوسمو بستن
تو میگی خدا بزرگه ماهو میده به شب من
من میگم آخه دلم بود اونکه افتاده به خاکه
تو میگی سرت سلامت آینه ها زلال و پاکه
آینه ها زلال و پاکه …
اینه که فاصله ها رو نمیشه با گریه پر کرد
یکیمون بهار سرخوش یکیمون پاییز پردرد
من میگم فاصله مرگه بین دستای تو تا من
تو میگی زندگی اینه حاصل عشق تو با من
من میگم حالا بسوزم یا که به غصه بسازم
تو میگی فرقی نداره من که چیزی نمیبازم
من میگم اینجا رو باختی عمری که رفته نمیاد
تو میگی قصه همین بود تو یه برگی توی این باد
من میگم منو شکستن چشم فانوسمو بستن
تو میگی خدا بزرگه ماهو میده به شب من
من میگم آخه دلم بود اونکه افتاده به خاکه
تو میگی سرت سلامت آینه ها زلال و پاکه
آینه ها زلال و پاکه …
اینه که فاصله ها رو نمیشه با گریه پر کرد
یکیمون بهار سرخوش یکیمون پاییز پردرد
من میگم فاصله مرگه بین دستای تو تا من
تو میگی زندگی اینه حاصل عشق تو با من
من میگم حالا بسوزم یا که به غصه بسازم
تو میگی فرقی نداره من که چیزی نمیبازم
من میگم اینجا رو باختی عمری که رفته نمیاد
تو میگی قصه همین بود تو یه برگی توی این باد
من میگم حالا بسوزم یا که به غصه بسازم
تو میگی فرقی نداره من که چیزی نمیبازم
من میگم اینجا رو باختی عمری که رفته نمیاد
تو میگی قصه همین بود تو یه برگی توی این باد
من میگم حالا بسوزم یا که به غصه بسازم
تو میگی فرقی نداره من که چیزی نمیبازم …


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ تو میگی سرت سلامت سیاوش قمیشی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ تمرین تبر کن با خودت سیاوش قمیشی

دانلود اهنگ تمرین تبر کن با خودت سیاوش قمیشی

$Post_Title

آخ دلم هیشکی کنارت نیست سرکن با خودت

زیر و رو شو دنیا رو زیر و زبر کن با خودت

وقتی می بینی خودت داره کلافه ات می کنه

از خودت پاشو خودت باشو و سفر کن با خودت

هر زمستون بیش از اینکه ریشه پابندت کن

شاخه تو بر دار و تمرین تبر کن با خودت

تو بساز و دونه دونه مرگ برگاتو ببین

یا بسوزو وجنگلی را شعله ور کن با خودت

سر بچرخونی مسیر روبه روتو باختی

از پل تردید با قلب گذر کن با خودت

تنها موندی با خودت با دشمنت با دوستت

آخ دلم هیشکی کنارت نیست سرکن با خودت

سر بچرخونی هر زمستون پیش از اینکه ریشه پابندت کن


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ سیاوش قمیشی تمرین تبر کن با خودت” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ سیاوش قمیشی تو میری اره میدونم

دانلود اهنگ سیاوش قمیشی تو میری اره میدونم

$Post_Title

فرشته، اومدی از دور، چطوره حال و احوالت

یکم تن خسته ی راهی، غباره رو پر و بالت

فرشته ،اومدی از دور، ببین از شوق تابیدم

می دونستم می آی حالا، تو رو من خواب می دیدم

چه خوبه اومدی پیشم، تو هستی این یه تسکینه

چقدر آرامشت خوبه چقدر حرفات شیرینه

فرشته آسمون انکار خلاصه س تو دو تا بالت

تو می ګی آخرش یک شب میان از ماه دنبالت

میان، میری نمی مونی تو مال آسمونایی

زمین جای قشنګی نیست برای تو که زیبایی

تو میری آره می دونم نمی ګم که بمون پیش

ولی تا لحظه رفتن یه عالم عاشقت می شم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ تو میری اره میدونم از سیاوش قمیشی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ نگو طفلکی سیاوش قمیشی

دانلود اهنگ نگو طفلکی سیاوش قمیشی

$Post_Title

نگو طفلی دل سپرده یه نفر دلش رو برده
بگو چون عاشقه قلبش تا به حال از غم نمرده
میدونی زندگی سخته بار حرف زور زیاده
اون کسی برده که قلبش رو به دست غم نداده
نگو طفلکی منم من، من شهامتم زیاده
هیچ کسی هنوز توو دنیا مثل من که دل نداده
مثل پرواز پرنده توی قلب آسمونا
من دلو به عشق سپردم توی قلب کهکشونا
پر زدم من توی چشمات با تو من پرواز کردم
من از پایان میترسیدم و آغاز کردم
نگو طفلی دل سپرده یه نفر دلش رو برده
بگو چون عاشقه قلبش تا به حال از غم نمرده
میدونی زندگی سخته بار حرف زور زیاده
اون کسی برده که قلبش رو به دست غم نداده
نگو طفلکی منم من، من شهامتم زیاده
هیچ کسی هنوز توو دنیا مثل من که دل نداده
مثل پرواز پرنده توی قلب آسمونا
من دلو به عشق سپردم توی قلب کهکشونا
پر زدم من توی چشمات با تو من پرواز کردم
من از پایان میترسیدم و آغاز کردم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ سیاوش قمیشی نگو طفلکی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ نمیدونم برای چی صبوری میکردی همش سیاوش قمیشی

دانلود اهنگ نمیدونم برای چی صبوری میکردی همش سیاوش قمیشی

$Post_Title

منو ببخش که حرمت اون همه خاطره شکست

منو ببخش که قایق یه زندگی به گل نشست

منو ببخش که بودی و این همه سال ندیدمت

تنهایی گریه کردی و حتی یه بار نشنیدمت

زیبا ترین خاطره پاییز پشت پنجره

خواستم بدونی این روزا حال من از تو بدتره

صداقت ترانمه بغضی که توی هنجره است

این روزا کار و زندگی فقط مرور خاطره است

نمیدونم برای چی صبوری میکردی همش

قفلت بی رحم منو ساده نگیر اما ببخش


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ سیاوش قمیشی نمیدونم برای چی صبوری میکردی همش” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ سیاوش قمیشی نفسم در نمیاد

دانلود اهنگ سیاوش قمیشی نفسم در نمیاد

$Post_Title

فصل پاییزی من که میرسه فصل اندوه سفر سر میرسه
توو سکوت خسته ی باور من سایه هم فکر جدایی میکنه
شاخه ی سرد وجودم نمیخواد رگ بیداری لحظه هام باشه
نفسم درنمیاد به چشم خواب نمیاد
دل من تو رو میخواد چشم من گریه میخواد
نفسم درنمیاد به چشم خواب نمیاد
دل من تو رو میخواد چشم من گریه میخواد
توو عبور از پل خواب جاده ها روح من عشقی به رفتن نداره
توو سکوت خالی این دل من دیگه هیچی جز تو جایی نداره
ذهن شبنم که میخواد گریه کنه فصل بارون توو چشم در میزنه
فصل پاییزی من که میرسه نفسم به عشق تو پر میزنه
نفسم درنمیاد به چشم خواب نمیاد
دل من تو رو میخواد چشم من گریه میخواد
نفسم درنمیاد به چشم خواب نمیاد
دل من تو رو میخواد چشم من گریه میخواد
توو عبور از پل خواب جاده ها روح من عشقی به رفتن نداره
توو سکوت خالی این دل من دیگه هیچی جز تو جایی نداره
ذهن شبنم که میخواد گریه کنه فصل بارون توو چشم در میزنه
فصل پاییزی من که میرسه نفسم به عشق تو پر میزنه
نفسم درنمیاد به چشم خواب نمیاد
دل من تو رو میخواد چشم من گریه میخواد
نفسم درنمیاد به چشم خواب نمیاد
دل من تو رو میخواد چشم من گریه میخواد


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ نفسم در نمیاد از سیاوش قمیشی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ سیاوش قمیشی یاده تو هر تنگ غروب تو قلب من می کوبه

دانلود اهنگ سیاوش قمیشی یاده تو هر تنگ غروب تو قلب من می کوبه

$Post_Title

چشمای منتظر به پیچ جادهدلهره های دل پاک و سادهپنجره باز و غروب پاییزنم نم بارون تو خیابون خیس
یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبهسهم من از با تو بودن غم تلخ غروبهغروب همیشه واسه من نشونی از تو بودهبرام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده
چشمای منتظر به پیچ جادهدلهره های دل پاک و سادهپنجره باز و غروب پاییزنم نم بارون تو خیابون خیس
یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من می کوبهسهم من از با تو بودن غم تلخ غروبهغروب همیشه واسه من نشونی از تو بودهبرام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده
تو ذهن کوچه های آشناییپر شده از پاییز تن طلاییتو نیستی و وجودمو گرفتهشاخه خشک پیچک تنهایی
یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من می کوبهسهم من از با تو بودن غم تلخ غروبهغروب همیشه واسه من نشونی از تو بودهبرام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده
یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من می کوبهسهم من از با تو بودن غم تلخ غروبهغروب همیشه واسه من نشونی از تو بودهبرام یه یادگاریه جز اون چیزی نموندهیاد تو هر تنگ غروب

هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ یاده تو هر تنگ غروب تو قلب من می کوبه از سیاوش قمیشی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ سیاوش قمیشی نم نم بارون تو خیابون خیس

دانلود اهنگ سیاوش قمیشی نم نم بارون تو خیابون خیس

$Post_Title

چشمای منتظر به پیچ جاده دلهره های دل پاکو ساده
پنجره ی بازو غروب پاییز نم نم بارون تو خیابون خیس
یاده تو هر تنگ غروب تو قلب من می کوبه
سهم من از باتو بودن غم تلخ غروب
غروب همیشه واسه من نشونی ازتو بوده
برام یه یادگاری جز اون چیزی نمونده
تو ذهن کوچه های آشنایی پرشده از پاییز تن طلایی
تو نیستی و وجودمو گرفته شاخه خشک پیچک تنهایی
یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه
سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب
غروب همیشه واسه من نشونی ازتو بوده
برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ نم نم بارون تو خیابون خیس از سیاوش قمیشی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید