بابک مافی

دانلود اهنگ بابک مافی قلبم

دانلود اهنگ بابک مافی قلبم

$Post_Title

ﭼﺸﻤﺎی ﻣﺎ دوﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﺮه ﺑﺸﻦ
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ از ﻫﻢ دﺳﺖ ﻧﻤﻴﻜﺸﻦ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ
دور ﺷﺪن ﺳﺨﺘﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﮕﻮ ﻳﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻮ رو ﻧﺨﻮاد ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ
ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺒﻴﻦ زده رﻳﺸﻪ
دﻟﺖ ﭘﺎﻛﻪ دﻟﺖ ﺷﻴﺸﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ رو زﻣﻴﻦ رو ﻫﻮام
ﻛﻨﺎرﻣﻰ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻛﺠﺎم
اﺳﻤﺖ ﻣﻴﺎد ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻨﺪ ﻣﻴﺰﻧﻪ
وﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻰ ﺑﻰ ﺻﺪام
وﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻰ ﺑﺎﻫﺎم ﻣﻴﻤﻴﺮم
اﺳﻴﺮ ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮام اﺳﻴﺮم
ﻣﻦ از دﻧﻴﺎ دﻳﮕﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﺨﻮام
ﻓﻘﻄ ﻣﻴﺨﻮام دﺳﺖ ﺗﻮ رو ﺑﮕﻴﺮم
ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻮ رو ﻧﺨﻮاد ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ
ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺒﻴﻦ زده رﻳﺸﻪ
دﻟﺖ ﭘﺎﻛﻪ دﻟﺖ ﺷﻴﺸﻪ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ قلبم بابک مافی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود ۱۰ آهنگ برتر بابک مافی

۱۰ آهنگ برتر بابک مافی

10 آهنگ برتر بابک مافی

هم اکنون میتوانید شنونده آهنگ چی کار کنم بابک مافی با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود آهنگ چی کار کنم بابک مافی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ به عشق تو بابک مافی با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود آهنگ به عشق تو بابک مافی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ دیوانه جان بابک مافی با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود آهنگ دیوانه جان بابک مافی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ احساس پاک بابک مافی با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود آهنگ احساس پاک بابک مافی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ اینجوری نگام نکن بابک مافی با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود آهنگ اینجوری نگام نکن بابک مافی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ حواسم نیست بابک مافی با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود آهنگ حواسم نیست بابک مافی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ نمیشه بابک مافی با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود آهنگ نمیشه بابک مافی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ دلنشین بابک مافی با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود آهنگ دلنشین بابک مافی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ نفسم بابک مافی با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود آهنگ نفسم بابک مافی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ بی آسمون بابک مافی با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ rooz-music.ir باشید

دانلود آهنگ بی آسمون بابک مافی

ادامه و دانلود