ریحانا

دانلود آهنگ ریحانا به نام Russian Roulette

دانلود آهنگ ریحانا به نام Russian Roulette

$Post_Title

Take a breath, take it deep

یک نفس بکش، نفس خیلی عمیق بکش

Calm yourself, he says to me

به من میگه خودت را آرام کن

If you play, you play for keeps

اگر بازی می خوای بکنی ، باید با  تمام وجود بازی کنی

Take the gun, and count to three

اسلحه را تو دستت بگیر و تا سه بشمار

I’m sweating now, I’m moving slow

دارم عرق می کنم و خیلی کند شدم

No time to think, my turn to go

هیچ زمانی برای رفتن ندارم ، زمان من برای بازی کردن رسیده

And you can see my heart, beating

می تونی ضربان قلب من رو ببینی

You can see it through my chest

می تونی از قفسه سینم این ضربان رو ببینی

Said I’m terrified but I’m not leaving

به من گفتن ترسیدی ولی من دست بردار نیستم

I know that I must pass this test

مطمئنم باید از این آزمون سر بند بیرون بیام

So just pull the trigger (trigger, trigger, trigger…)

خوب فقط ماشه را بکش (ماشه، ماشه ، ماشه)

Say a prayer, to yourself

برای خودت دعا کن

He says, close your eyes, sometimes it helps

به من میگه بستن چشم ها بعضی وقت ها کمک میکنه

And then I get, a scary thought

یک لحظه یک فکر خطرناک به ذهنم میرسه

That he’s here, means he’s never lost

که اگر اون اینجاست پس هیچ وقت تو این بازی شکستی نخورده

And you can see my heart, beating

می تونی ضربان قلب من رو ببینی

Now you can see it through my chest

می تونی از قفسه سینم این ضربان رو ببینی

Said I’m terrified but I’m not leaving

به من گفتن ترسیدی ولی من دست بردار نیستم

I know that I must pass this test

مطمئنم باید از این آزمون سر بند بیرون بیام

So just pull the trigger

خوب فقط ماشه را بکش

As my life flashes before my eyes

همینطور که کل زندگیم از جلوی چشام رد شد

I’m wondering will I, ever see another sunrise?

دوست دارم بدونم آیا یک طلوع آفتاب دیگر را می بینم؟

So many won’t get the chance to say goodbye

خیلی ها فرصت خداحافظی کردن را نداشتن

But it’s too late to think of the value of my life

ولی برای اینکه به ارزش زندگی فکر کنم خیلی دیر شده

And you can see my heart, beating

می تونی ضربان قلب من رو ببینی

Now you can see it through my chest

می تونی از قفسه سینم این ضربان رو ببینی

Said Im terrified but I’m not leaving

به من گفتن ترسیدی ولی من دست بردار نیستم

I know that I must pass this test

مطمئنم باید از این آزمون سر بند بیرون بیام

And you can see my heart, beating

می تونی ضربان قلب من رو ببینی

You can see it through my chest

می تونی از قفسه سینم این ضربان رو ببینی

Said Im terrified but I’m not leaving

به من گفتن ترسیدی ولی من دست بردار نیستم

I know that I must pass this test

مطمئنم باید از این آزمون سر بند بیرون بیام

So just pull the trigger (trigger, trigger, trigger…)

خوب فقط ماشه را بکش (ماشه، ماشه ، ماشه)


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Russian Roulette از ریحانا” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ Diamonds از Rihanna با کیفیت اصلی

دانلود آهنگ Diamonds از Rihanna با کیفیت اصلی

$Post_Title

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Find light in the beautiful sea
روشنایی رو توی این دریای زیبا پیدا کن

I choose to be happy
من خوشحالی روانتخاب میکنم

You and I, you and I
منو تو، منو تو

We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم توی آسمون

You’re a shooting star I see
تو ستاره ی دنباله داری من میبینم

A vision of ecstasy
(یه تصویری از حس خوب (حالت خلصه

When you hold me, I’m alive
وقتی بغلم میکنی، من سرزنده میشم

We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم تو آسمون

I knew that we’d become one right away
میدونستم که باهم یه روزی یکی میشیم

Oh, right away
اوه، به هر شکلی که شده

At first sight I felt the energy of sun rays
تو همون نگاه اول من انرژی خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes
من زندگیو تو چشمات دیدم

So shine bright, tonight you and I
پس بدرخش، امشب من و تو

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Eye to eye, so alive
چشم تو چشم، پر نشاط

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Palms rise to the universe
دست ها به سوی آسمون بلند میشه

As we moonshine and molly
همونطور که ما مثل نور ماه میشیم

Feel the warmth, we’ll never die
گرما رو احساس کن, ما هیچوقت نمیمیریم

We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم تو آسمون

You’re a shooting star I see
تو ستاره ی دنباله داری من میبینم

A vision of ecstasy
(یه تصویری از حس خوب (حالت خلصه

When you hold me, I’m alive
وقتی بغلم میکنی، من سرزنده میشم

We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم تو آسمون

At first sight I felt the energy of sun rays
تو همون نگاه اول من انرژی خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes
من زندگیو تو چشمات دیدم

So shine bright, tonight you and I
پس بدرخش، امشب من و تو

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Eye to eye, so alive
چشم تو چشم، پر نشاط

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

So shine bright, tonight you and I
پس نورانی بدرخش، امشب من و تو

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Eye to eye, so alive
چشم تو چشم، پر نشاط

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond, whoa oh yeah
نورانی بدرخش مثل یک الماس، آره

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Rihanna به نام Diamonds با کیفیت اصلی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید