دانلود اهنگ وقتی صدای پاتو که میشناسمش بیا رو جفت چشام میذارمش گوگوش

دانلود اهنگ وقتی صدای پاتو که میشناسمش بیا رو جفت چشام میذارمش گوگوش

$Post_Title

ﻗﻠﺒﻢ ﺗﺎ ازم دور ﻣﻴﺸﻰ دﻟﺘﻨﮕﻢ
رو ﻫﻤﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﻴﺒﻨﺪم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻠﺎﻗﻪ ﻣﻨﺪم
ای وای ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﻪ اون ﭼﺸﻤﺎت
ﺗﻮ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﻛﺎری دﺳﺘﻢ داد ﻣﺜﻞ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺎد
ﺑﻠﺪ ﺣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺗﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺸﻖ اون ﭼﺸﺎﺗﻪ ﻳﻌﻨﻰ
ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﻫﺮ ﭼﻰ ﺑﮕﻦ از ﺗﻮ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ
دﻳﻮوﻧﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪا اون ﭼﺸﺎﺗﻢ ﭘﺪﻳﺪن
وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺎی ﺻﺪای ﭘﺎﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻤﺶ
ﺑﻴﺎ رو ﺟﻔﺖ ﭼﺸﺎم ﻣﻴﺬارﻣﺶ ﺑﻤﻮن اﻳﻦ ﺗﻦ ﺑﻤﻴﺮه
ﺑﺸﻜﻨﻪ دﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎد ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ازم ﺑﮕﻴﺮه


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ گوگوش به نام وقتی صدای پاتو که میشناسمش بیا رو جفت چشام میذارمش” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ وقتی صدای پاتو که میشناسمش بیا رو جفت چشام میذارمش گوگوش:
جدیدترین پست های سایت

5 خرداد 1403
0
برچسب های دانلود اهنگ وقتی صدای پاتو که میشناسمش بیا رو جفت چشام میذارمش گوگوش
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"