دانلود اهنگ حامیم ﻣﺎه ﺷﺐ ﺗﺎرم ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻨﺎرم

دانلود اهنگ حامیم ﻣﺎه ﺷﺐ ﺗﺎرم ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻨﺎرم

دانلود اهنگ حامیم ﻣﺎه ﺷﺐ ﺗﺎرم ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻨﺎرم

آﺳﻤﻮﻧﻮ دوره ﻛﺮدم ﭘﻰ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺮدم

دور ﭼﺸﻤﻮن ﺳﻴﺎﻫﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﺮدم

راز ﺷﺐ راز ﻧﮕﺎﺗﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ راﻫﺘﻪ

ﺑﮕﻮ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﺗﺎ ﻛﻰ ﻣﻦ ﺑﮕﺮدم

ﻣﺎه ﺷﺐ ﺗﺎرم ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻨﺎرم

دﻳﮕﻪ ﻏﻢ ﻣﮕﻪ دارم ﭼﻴﺰی ﻛﻢ ﻣﮕﻪ دارم

ﺑﮕﻮ اﺳﻤﺘﻮ ﭼﻰ ﺑﺬارم ﺑﺬارم دارو ﻧﺪارم

ﺑﺬارم ﺗﻮرو رو ﭼﺸﻤﺎم ﺗﻮرو ﻗﺪر ﭼﺸﺎم دوﺳﺖ دارم

ﮔﻤﺸﺪی ﭘﻴﺪات ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻧﻘﺪه ﺻﺪات ﻣﻴﻜﻨﻢ ﮔﻮش آﺳﻤﻮن ﻛﺮ ﺷﻪ

ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻨﻮی ﺻﺪاﻣﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﺷﺐ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﻣﻮ

ﻧﺬار اﻳﻦ دﻳﻮوﻧﻪ از اﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ دﻳﻮوﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻪ

ﻣﺎه ﺷﺐ ﺗﺎرم ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻨﺎرم

دﻳﮕﻪ ﻏﻢ ﻣﮕﻪ دارم ﭼﻴﺰی ﻛﻢ ﻣﮕﻪ دارم

ﺑﮕﻮ اﺳﻤﺘﻮ ﭼﻰ ﺑﺬارم ﺑﺬارم دارو ﻧﺪارم

ﺑﺬارم ﺗﻮرو رو ﭼﺸﻤﺎم ﺗﻮرو ﻗﺪر ﭼﺸﺎم دوﺳﺖ دارم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ﻣﺎه ﺷﺐ ﺗﺎرم ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻨﺎرم حامیم” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ حامیم ﻣﺎه ﺷﺐ ﺗﺎرم ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻨﺎرم:
جدیدترین پست های سایت

18 خرداد 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"