دانلود اهنگ دیگه میدونم میدونم دوسم نداری

اهنگ دیگه میدونم میدونم دوسم نداری

دانلود اهنگ دیگه میدونم میدونم دوسم نداری

 

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دروغ ﺑﻮد دﻳﮕﻪ ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ
ﻣﻴﺨﻮام اﺳﻤﺘﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ آﺗﻴﺸﺘﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻢ
ﻫﻮس ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎت ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺮق روی ﻟﺐ ﻫﺎت ﻣﻴﮕﻦ
ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻮ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﮔﺮﻓﺘﻰ
دﻳﮕﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﺪوﻧﻢ دوﺳﻢ ﻧﺪاری
ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز واﺳﻪ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺑﻴﻘﺮاری
ﻣﻬﺮه ﻣﺎر داری ﺗﻮ دﻟﺒﺮی
اﻣﺎ ﻣﻴﮕﺬری از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﻤﺶ ﺳﺮ ﺳﺮی
اﮔﻪ ﻣﻬﺮه ﻣﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﭼﺸﺎی ﺳﻴﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻰ
ﻧﮕﺎه ﺑﻠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﺗﻮ دﻟﺎ ﻛﻪ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻰ
ﻋﺸﻘﻤﻮن رﺳﻴﺪ آﺧﺮش ﻛﻰ آﺧﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎورش
دل ﻣﻨﻮ ﺑﻢ ﭘﺲ ﺑﺪی ﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻮ از دﺳﺖ ﺑﺪی
ﻧﮕﻮ ﻛﻪ دﻟﺖ ﻣﻴﺸﻜﻨﻪ
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دروغ ﺑﺴﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ
دﻳﮕﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﺪوﻧﻢ دوﺳﻢ ﻧﺪاری
ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز واﺳﻪ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺑﻴﻘﺮاری
ﻣﻬﺮه ﻣﺎر داری ﺗﻮ دﻟﺒﺮی
اﻣﺎ ﻣﻴﮕﺬری از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﻤﺶ ﺳﺮ ﺳﺮی
اﮔﻪ ﻣﻬﺮه ﻣﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﭼﺸﺎی ﺳﻴﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻰ
ﻧﮕﺎه ﺑﻠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﺗﻮ دﻟﺎ ﻛﻪ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻰ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ دیگه میدونم میدونم دوسم نداری” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ دیگه میدونم میدونم دوسم نداری:
جدیدترین پست های سایت

21 خرداد 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"