دانلود اهنگ اما لیلی بی مجنونش دق میکنه میمیره

دانلود اهنگ اما لیلی بی مجنونش دق میکنه میمیره

$Post_Title

 

ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﻋﺸﻖ ﻟﻴﻠﺎی ﻣﺠﻨﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﻳﻪ رواﻳﺖ دﻳﮕﻪ ﻟﻴﻠﻰ ﺟﺎی ﻣﺠﻨﻮﻧﻪ
ﻣﺠﻨﻮن ﺳﺮ ﻋﻘﻞ اوﻣﺪه ﺷﺪه آﻗﺎی اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺼﺐ و ﻳﻪ دﻧﺪﮔﻴﺶ ﻛﺮده ﻟﻴﻠﻰ رو دﻳﻮوﻧﻪ
اﻣﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻴ‌ ﻣﺠﻨﻮﻧﺶ دق ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮه
ﺑﺎ ﻳﻪ اﺧﻢ ﻛﻮﭼﻴﮏ اون دﻟﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮه
ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺎزه اون اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ دﺳﺘﻮره
ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻪ راه ﻣﻮﻧﺪه واﺳﺶ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺠﺒﻮره
زوره ﻋﺸﻖ ﺗﻮ زوره اﺣﺴﺎس ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻮره
ﻫﺮﺟﺎ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺎﺷﻪ اﻧﺼﺎف از اوﻧﺠﺎ دوره
ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﻮﻧﻪ
ﺗﻮ ﻗﺎب ﺳﺮد ﺷﻴﺸﻬﺎی ﭘﮋﻣﺮده و دﻟﺨﻮﻧﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻋﺸﻖ اوﻧﺎ ﻣﺜﻪ ﺑﺮف زﻣﺴﺘﻮﻧﻪ
اوﻣﺪﻧﺶ ﺧﻴﻠﻰ ﻗﺸﻨﮓ آب ﻛﺮدﻧﺶ آﺳﻮﻧﻪ
ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ از ﻋﺸﻖ و ﺑﻰ ﻧﻮر و ﺳﻮت و ﻛﻮره
ﻋﺎﺷﻖ ﻛﺸﻰ ﻣﺮاﻣﺖ ﻧﮕﺎت ﺳﺮده و ﻣﻐﺮور
ﻋﺸﻘﻮ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻮی ﻧﮕﺎش از ﻛﻴﻨﻬ‌ ی ﺗﻮ دوره
ﻳﻪ ﻛﺎری ﻛﻦ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮاش ﭼﺮا ﻋﺎﺷﻘﻴﺘﻢ زوره
زوره ﻋﺸﻖ ﺗﻮ زوره اﺣﺴﺎس ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻮره
ﻫﺮﺟﺎ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺎﺷﻪ اﻧﺼﺎف از اوﻧﺠﺎ دوره
زوره ﻋﺸﻖ ﺗﻮ زوره اﺣﺴﺎس ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻮره
ﻫﺮﺟﺎ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺎﺷﻪ اﻧﺼﺎف از اوﻧﺠﺎ دوره


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ اما لیلی بی مجنونش دق میکنه میمیره” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ اما لیلی بی مجنونش دق میکنه میمیره:
جدیدترین پست های سایت

31 خرداد 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"