دانلود اهنگ لعنت به تو شهاب مظفری | Shahab Mozaffari Lanat Be To

دانلود اهنگ لعنت به تو شهاب مظفری | Shahab Mozaffari Lanat Be To

$Post_Title

ای دل ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻜﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮی ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻰ
ﭼﻴﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻧﺪاری رو ﺧﻮدت ﻫﻢ دﻳﮕﻪ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﻰ
ﭼﺮا ﻏﺮق ﺷﺪه ﻛﺸﺘﻴﺖ ﻳﻬﻮ اﺑﺮی ﺷﺪی ﺑﻐﻀﻮ ﺷﻜﺴﺘﻰ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ای دل ای دل ﻫﻰ دل ﻏﺎﻓﻞ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اون ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ روی ﺷﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻰ رﺣﻢ ﻛﻪ ﭘﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺷﺪه دل دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻃﻞ
اﻧﮕﺎری ﺧﺪا راﺿﻰ ﻧﺒﻮده
ﺳﺮ ﺟﺮم ﺗﻮ ﻗﺎﺿﻰ ﻧﺒﻮده
ﺗﻮ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪی ﻫﺮ ﻛﺎری ﻛﺮدم
ﻛﻪ ﻧﺮی ﺑﮕﻰ ﺑﺎزی ﺗﻤﻮﻣﻪ
ﻧﻮک ﻗﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻟﻤﻮ ﺑﺴﺘﻰ
ﺑﻬﻢ ﻗﻮل دادی ﺗﺎﺗﻬﺶ ﻫﺴﺘﻰ
ﺗﺎ دﻳﺪی دﻟﻤﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻨﻮ ﻫﻞ دادی ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﻰ
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر ﻧﺒﻮدی
ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﺮی راﻫﺸﻮ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدی
از ﺑﺲ ﻛﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردم از رﻓﻴﻘﻢ
رو ﺻﻮرﺗﻢ ﻣﻮﻧﺪه ﻓﻘﻄ ﻛﺒﻮدی
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ای دل ای دل ﻫﻰ دل ﻏﺎﻓﻞ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اون ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ روی ﺷﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻰ رﺣﻢ ﻛﻪ ﭘﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺷﺪه دل دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻃﻞ
اﻧﮕﺎری ﺧﺪا راﺿﻰ ﻧﺒﻮده
ﺳﺮ ﺟﺮم ﺗﻮ ﻗﺎﺿﻰ ﻧﺒﻮده
ﺗﻮ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪی ﻫﺮ ﻛﺎری ﻛﺮدم
ﻛﻪ ﻧﺮی ﺑﮕﻰ ﺑﺎزی ﺗﻤﻮﻣﻬﺎ
ﻧﻮک ﻗﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻟﻤﻮ ﺑﺴﺘﻰ
ﺑﻬﻢ ﻗﻮل دادی ﺗﺎﺗﻬﺶ ﻫﺴﺘﻰ
ﺗﺎ دﻳﺪی دﻟﻤﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻨﻮ ﻫﻞ دادی ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﻰ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ شهاب مظفری لعنت به تو | Shahab Mozaffari Lanat Be To” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ لعنت به تو شهاب مظفری | Shahab Mozaffari Lanat Be To:
جدیدترین پست های سایت

7 تیر 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"