دانلود اهنگ قایق کاغذی پازل بند (اجرای زنده)

دانلود اهنگ قایق کاغذی پازل بند (اجرای زنده)

$Post_Title

ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻨﺪه ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ از آﻳﻨﺪه
ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻪ ﻳﻪ ﻣﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻴﺪوﻧﻢ داره دﻳﺮ ﻣﻴﺸﻪ
اون ﺑﻴﺮون ﭘﺮه ﺑﺎروﻧﻪ ﻛﻰ دردﻣﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻪ
دﺳﺘﺎﻣﻮن ﻛﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻦ ﺟﺰ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎی ﻛﺸﻨﺪه ﭼﻰ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮی دﻟﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺸﻪ
ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺮی و ﻣﻴﺪوﻧﻢ اون روز ﻧﺰدﻳﻜﻪ دل ﺑﺰرﮔﻢ ازت ﭘﺮ زﺧﻤﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ
دارم ﻋﺎدت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎی ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ داری ﺑﻪ زور ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ
آﺧﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آدم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪاره اون آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬی ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮو وﻟﻰ ﺑﻰ ﺟﻮاب ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ دل
ﺑﻌﺪ از اون ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻋﺸﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰم ﺷﺪ
ﻧﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﺲ ﻛﻪ درﺳﺖ ﻫﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺰﻳﺰم ﺷﺪ اﻳﻨﻮ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻦ
ﭼﻴﺰی از ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻰ
ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﮕﻢ از دردام ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮب از ﻫﻢ دل ﺑﻜﻨﻴﻢ ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻀﻤﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻦ
ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺮی و ﻣﻴﺪوﻧﻢ اون روز ﻧﺰدﻳﻜﻪ دل ﺑﺰرﮔﻢ ازت ﭘﺮ زﺧﻤﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ
دارم ﻋﺎدت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎی ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ داری ﺑﻪ زور ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ
آﺧﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آدم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪاره اون آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬی ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮو وﻟﻰ ﺑﻰ ﺟﻮاب ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ دل


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ پازل بند قایق کاغدی (اجرای زنده)” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود اهنگ قایق کاغذی پازل بند (اجرای زنده):
جدیدترین پست های سایت

9 تیر 1403
0
برچسب های دانلود اهنگ قایق کاغذی پازل بند (اجرای زنده)
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"