دانلود آهنگ اوج میگرفتم به سمت تو لا دره ها

دانلود آهنگ اوج میگرفتم به سمت تو لا دره ها

دانلود آهنگ اوج میگرفتم به سمت تو لا دره ها

ﺗﻮ روﻳﺎی ﻣﻦ ﺑﻮدی ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎور ﻧﻤﻴﻜﺮدم اﻟﺎن ﺑﺮی ﺑﺎ ﻳﻜﻰ
دﻟﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮه ﺑﺪون ﺗﻮ ﺗﻤﻮم روزارو ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻫﺮﺟﺎ
ﺑﺎورش ﺳﺨﺘﻪ وﻟﻰ ﺧﺐ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺗﻤﻮم روزارو درداش
ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎوراﻣﻮ دادم زدم ﻓﺮﻳﺎد
ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻪ ﻛﺠﺎﻣﻮ ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎم
اﻳﻦ روﻳﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﻓﻘﻄ ﻣﺎل ﻣﻨﻪ
ﻧﺰار ﻛﻪ ﺑﺎزم ﺑﻴﺎد و از ﺗﻮ ﺑﮕﺬره
ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪم اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻰ روﻳﺎﻫﺎم
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺳﺨﺘﻪ وﻟﻰ ﺧﺐ ﻣﻮﻧﺪم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎز
ﭼﺮا ﺑﺎم ﻣﻴﺠﻨﮕﻦ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻴﺎ ﺑﻰ ﺟﻨﺒﻦ
ﭼﺮا ﺑﻢ ﻣﻴﺨﻨﺪن ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮان از ﺟﻮن اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ
ﺷﺎﺧﺎﻣﻮ رﻳﺨﺘﻦ ﺗﻬﺶ ﺳﺮﻣﺎی ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
ﺑﺎزم ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﺑﺎزﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﭼﻪ زور
اوج ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮ ﻟﺎ دره ﻫﺎ
و ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻰ ﻳﻪ ﺷﺐ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻣﻮ
ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪم ﺑﺪون ﺗﻮ
ﻳﻪ رواﻧﻰ ﺗﺨﺺ


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ اوج میگرفتم به سمت تو لا دره ها از حسین اسپای“ از سایت دانلود اهنگ rooz-music.ir باشید


دانلود اهنگ کلیک کنید

 
 

دسته بندی پست دانلود آهنگ اوج میگرفتم به سمت تو لا دره ها:
جدیدترین پست های سایت

12 اسفند 1402
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"