دانلود آهنگ تو شدی مثل خون تو رگام مسعود کیانی

دانلود آهنگ تو شدی مثل خون تو رگام مسعود کیانی

$Post_Title

ﻧﻤﻴﺸﻪ ازت دل ﻛﻨﺪ ﺗﻮ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ی ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﺳﺮی

ﻳﻪ ﺟﻮری ﺑﻬﻢ وﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت از ﻫﻤﻪ ﻛﻨﺪم ﺳﺮﻳع

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﺎت ﻣﻨﻮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺴﺘﺮی

ﺷﺪی ﻣﺴﻜﻦ دردام ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺧﺮاﺑﻢ راه اوﻣﺪی

ﺳﺮ ﺗﻮ ﻳﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ ﻧﻤﻴﺪم ﺑﻪ ﻛﺴﻰ دﻳﮕﻪ رو اﻟﻜﻰ

ﺑﺰن از اون ﺣﺮﻓﺎ ﻛﻪ ﻟﻢ اﻳﻦ دل ﻋﺎﺷﻘﻮ ﺧﻮب ﺑﻠﺪی

ﺗﻮ ﺷﺪی ﻣﺜﻞ ﺧﻮن ﺗﻮ رﮔﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﻮر ﺷﺒﺎم

ﺷﺪی ﺑﺎرون دﻟﺨﻮﺷﻴﺎم ﻧﻢ ﻧﻢ ﻋﺸﻘﺖ ﺣﺎل و ﻫﻮام

ﺗﻮ ﺷﺒﻴﻬﺖ دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺴﺖ رو زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻛﻰ و ﺳﺎده و ﭼﻔﺖ ﻫﻤﻴﻢ

ﺗﻮ ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ی ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ از دﻟﻢ دل ﺑﻜﻨﻰ آﺧﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ دار و ﻧﺪار ﻣﻨﻰ

ﻳﻜﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻛﻦ ﺑﻜﻦ اﻣﺸﺐ و ﺻﺒﺢ

ﻣﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻮام روی ﻣﻦ ﻧﻜﻨﻰ در ﻗﻠﺒﺘﻮ ﻗﻔﻞ

ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺗﻮی ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻰ ﺑﺮام

ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻴﺮه ﺗﻮرو از ﻣﻦ اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﺎت ﻧﻤﻴﺬارم ﻛﻪ ﺑﻴﺎد

ﺗﻮ ﺷﺪی ﻣﺜﻞ ﺧﻮن ﺗﻮ رﮔﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﻮر ﺷﺒﺎم

ﺷﺪی ﺑﺎرون دﻟﺨﻮﺷﻴﺎم ﻧﻢ ﻧﻤﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺣﺎل و ﻫﻮام

ﺗﻮ ﺷﺒﻴﻬﺖ دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺴﺖ رو زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻛﻰ و ﺳﺎده و ﭼﻔﺖ ﻫﻤﻴﻢ

ﺗﻮ ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ی ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ از دﻟﻢ دل ﺑﻜﻨﻰ آﺧﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ دار و ﻧﺪار ﻣﻨﻰ


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ مسعود کیانی تو شدی مثل خون تو رگام” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود آهنگ تو شدی مثل خون تو رگام مسعود کیانی:
|
جدیدترین پست های سایت

27 اسفند 1402
0
برچسب های دانلود آهنگ تو شدی مثل خون تو رگام مسعود کیانی
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"