دانلود آهنگ این حس بین اشک و لبخند

دانلود آهنگ این حس بین اشک و لبخند

$Post_Title

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ی ﻣﻐﺮور

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن

ﻟﻴﻠﺎ ﻣﻦ ﺳﺮدم ﭘﺮ از دردم ﻧﺪه ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮ ﺑﺎزی

ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻟﺖ ﻛﻮﻛﻢ زدی ﻫﺮوﻗﺖ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺳﺎزی

ﺗﻮ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻰ ﻣﺨﻔﻰ ﺗﺮﻳﻦ رازی

اﮔﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﭼﺮا دﻳﮕﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻴﺴﺎزی

ﺑﮕﻮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﺲ ﺑﻴﻦ اﺷﻜﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ

ﻟﻴﻠﺎ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ دﻳﺪﻣﻮ ﻣﻦ دل از ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ دﻟﻢ ﻛﻨﺪ

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ی ﻣﻐﺮور

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن

دﻟﺨﻮﺷﻴﻢ ﺗﻮﻳﻰ ﻣﻴﻮن اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دل ﻣﺮدﮔﻰ

ﺑﻴﺎ ﺑﺪون ﻫﻢ ﻧﺘﻮﻧﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﻰ

ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش ﺗﺎ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺑﺸﻪ

ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺘﭙﻪ ﺧﻮب ﻛﻪ ﭼﻰ ﺑﺸﻪ

ﺑﻴﺎ ﻫﻤﻪ ی ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻣﺮدوﻧﻪ ﻫﺎم واﺳﻪ ی ﺗﻮ

ﺑﻴﺎ ﻫﻤﻪ ی اﻫﻨﮕﺎم ﺷﻪ اﺻﻠﺎ راﺟع ﺑﻪ ﺗﻮ

اﺻﻠﺎ ﻗﺪﻏﻦ ﻛﻨﻢ دﻳﺪﻧﺘﻮ واس ﻫﻤﻪ

ﻛﻪ دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﻪ وﻗﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﭘﻴﺸﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ

ﺑﺸﻤﺮم دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﺗﺎر ﻣﻮﻫﺎت

ﺑﺸﻪ ﻣﻦ دﻟﺸﻮره ﻫﺎم ﻛﻢ ﺑﺎ ﺻﺪات

اﺻﻠﺎ واﺑﺴﺘﻢ ﻛﻨﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎت

ﺑﺎﺷﻰ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻳﻪ ﺷﻬﺮو ﮔﻞ ﺑﺮات


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ این حس بین اشک و لبخند” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود آهنگ این حس بین اشک و لبخند:
|
جدیدترین پست های سایت

27 اسفند 1402
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"