دانلود اهنگ sonna از rammstein اهنگ آلمانی اینستا

دانلود اهنگ sonna از rammstein اهنگ آلمانی اینستا

$Post_Title

۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، خارج۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, aus
همه منتظر نور هستند
Alle warten auf das Lichtبترس، نترسFürchtet euch, fürchtet euch nichtخورشید از چشمانم می تابدDie Sonne scheint mir aus den Augenاون امشب پایین نمیادSie wird heut Nacht nicht untergeh’nو دنیا با صدای بلند تا ده می شماردUnd die Welt zählt laut bis zehn
یکی … اینجا خورشید می آیدEins, hier kommt die Sonneدو، اینجا خورشید می آیدZwei, hier kommt die Sonneسه، او درخشان ترین ستاره از همه استDrei, sie ist der hellste Stern von allenچهار، اینجا خورشید می آید
Vier, hier kommt die Sonne
خورشید از دستانم می تابدDie Sonne scheint mir aus den Händenمی تواند بسوزد، می تواند شما را کور کندKann verbrennen, kann euch blendenوقتی از مشتش در می آیدWenn sie aus den Fäusten brichtگرم روی صورت می نشیندLegt sich heiß auf das Gesichtاون امشب پایین نمیادSie wird heut Nacht nicht untergeh’nو دنیا با صدای بلند تا ده می شماردUnd die Welt zählt laut bis zehn
یکی … اینجا خورشید می آیدEins, hier kommt die Sonneدو، اینجا خورشید می آیدZwei, hier kommt die Sonneسه، او درخشان ترین ستاره از همه استDrei, sie ist der hellste Stern von allenچهار، اینجا خورشید می آیدVier, hier kommt die Sonne
پنج، اینجا خورشید می آیدFünf, hier kommt die Sonneشش، اینجا خورشید می آیدSechs, hier kommt die Sonneهفت، این درخشان ترین ستاره از همه استSieben, sie ist der hellste Stern von allenهشت، نه، اینجا خورشید می آیدAcht, neun, hier kommt die Sonne
خورشید از دستانم می تابدDie Sonne scheint mir aus den Händenمی تواند بسوزد، می تواند شما را کور کندKann verbrennen, kann dich blendenوقتی از مشتش در می آیدWenn sie aus den Fäusten brichtداغ روی صورتت می نشیندLegt sich heiß auf dein Gesicht
به طور دردناکی روی سینه اش دراز می کشدLegt sich schmerzend auf die Brustتعادل تبدیل به ضرر می شودDas Gleichgewicht wird zum Verlustبهت اجازه میده سخت پایین بیایLässt dich hart zu Boden geh’nو دنیا با صدای بلند تا ده می شماردUnd die Welt zählt laut bis zehn
یکی … اینجا خورشید می آیدEins, hier kommt die Sonneدو، اینجا خورشید می آیدZwei, hier kommt die Sonneسه، او درخشان ترین ستاره از همه استDrei, sie ist der hellste Stern von allenچهار، و هرگز از آسمان سقوط نخواهد کردVier, und wird nie vom Himmel fallen
پنج، اینجا خورشید می آیدFünf, hier kommt die Sonneشش، اینجا خورشید می آیدSechs, hier kommt die Sonneهفت، این درخشان ترین ستاره از همه استSieben, sie ist der hellste Stern von allenهشت، نه، اینجا خورشید می آیدAcht, neun, hier kommt die Sonne

هم اکنون میتوانید شنونده ” اهنگ sonna از rammstein” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ sonna از rammstein اهنگ آلمانی اینستا:
جدیدترین پست های سایت

27 اسفند 1402
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"