دانلود اهنگ جدید بابک جهانبخش بوی عیدی ورژن جدید

دانلود اهنگ جدید بابک جهانبخش بوی عیدی ورژن جدید

$Post_Title

ﻣﺎﻫﻰ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﮓ روﻳﺎﻳﻰ ﺳﻔﺮه ﻛﻮﭼﻴﮏ دل درﻳﺎﻳﻰ

آﺧﺮش اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻬﺎر دود ﺷﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ

ﻗﺪر ﻋﺸﻘﻮ ﺑﺪون ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دل و ﺟﻮن ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻪ از ﺧﻮدت دوری

ﺧﻨﺪﺗﻮ ﺑﺮﺳﻮن ﻏﺼﻪ رو ﺑﺴﻮزون ﺗﻮی ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری

ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎﻟﻢ آرزو ﻛﺮدم ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻪ ﺣﺎﻟﻢ

آرزو ﻛﺮدم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮوردن ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻦ

ﻗﺪر ﻋﺸﻘﻮ ﺑﺪون ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دل و ﺟﻮن ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻪ از ﺧﻮدت دوری

ﭘﺲ ﺑﮕﻮ و ﺑﺨﻨﺪ دل ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﺒﻨﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﻧﺨﻮای ﻋﻴﺪو ﻣﺠﺒﻮری

ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎﻟﻢ آرزو ﻛﺮدم ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻪ ﺣﺎﻟﻢ

آرزو ﻛﺮدم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮوردن ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻦ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ بوی عیدی بابک جهانبخش ورژن جدید” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ جدید بابک جهانبخش بوی عیدی ورژن جدید:
| |
جدیدترین پست های سایت

4 فروردین 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"