دانلود آهنگ جناب سروان ولم کن این وقت شب کمینم

دانلود آهنگ جناب سروان ولم کن این وقت شب کمینم

$Post_Title

روزﮔﺎر ﺑﺪﻳﻪ ﮔﻨﺠﻜﺶ ﻗﻨﺎری ﺷﺪه
ﺗﺨﺖ ﭼﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮام ﺑﺨﺎری ﺷﺪه
ﭘﻮل ﻳﻪ ﻧﺎن ﻧﺮم ﻫﻨﻮز ﺗﻮﻧﻪ دوﺳﺖ دارم
ﻓﻘﻄ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻧﺪه زﻳﺮ او ﭘﺎت ﺑﺰارم
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻮ ﻣﻪ رو دﻳﻮار ﺗﻮ ﺗﻮ ﺣﻴﺎط ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﺎی ﮔﺸﺘﻰ ﻣﻨﻮ ﻛﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻨﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی دزد روی دﻳﻮار ﺧﺎﻧﺘﺎن
ﺧﻮدﺗﻪ ﻗﺎﻳﻢ ﻧﻜﻦ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺮون آﺳﻤﺎن
ﻣﺎﺷﻴﻨﺎی ﮔﺸﺘﻰ اﻧﮕﺎر ردﻳﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻦ رو ﻣﻦ
ﺗﺎ ﭘﺎﻣﻮ ﻛﺞ ﻣﻴﺰارم ﺗﺼﻮﻳﺮم زوﻣﻪ زوﻣﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﻣﻮ ﻛﺞ ﻣﻴﺰارم ﺗﺼﻮﻳﺮم زوﻣﻪ زوﻣﻪ
ﺟﻨﺎب ﺳﺮوان وﻟﻢ ﻛﻦ اﻳﻦ وﻗﺖ ﺷﻮ ﻛﻤﻴﻨﻢ
آﻣﺪم روی دﻳﻮار ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﻣﻪ دزد ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺎ ﻧﻪ آﻣﺪم زﻳﺪ ﺑﺎزی
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻛﻰ رﻓﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻗﺎﺿﻰ
دزد اوور دﻳﻮاره دل ﻣﻨﻪ دزدﻳﺪه
زده ﺗﻮ ﮔﻮش دﻟﻢ دﻳﻪ ﭘﺴﺶ ﻧﻤﻴﺪه
ﺧﺎﻧﻪ روی ﻧﻜﺮدم دزد دﻟﻢ ﻧﺨﻮاﻧﻪ
اوﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﺲ درد دﻟﻢ ﻣﻴﺪان
ﻣﺎﺷﻴﻨﺎی ﮔﺸﺘﻰ اﻧﮕﺎر ردﻳﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻦ رو ﻣﻦ
ﺗﺎ ﭘﺎﻣﻮ ﻛﺞ ﻣﻴﺰارم ﺗﺼﻮﻳﺮم زوﻣﻪ زوﻣﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﻣﻮ ﻛﺞ ﻣﻴﺰارم ﺗﺼﻮﻳﺮم زوﻣﻪ زوﻣﻪ


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ جناب سروان ولم کن این وقت شب کمینم” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دسته بندی پست دانلود آهنگ جناب سروان ولم کن این وقت شب کمینم:
| |
جدیدترین پست های سایت

8 فروردین 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"