دانلود آهنگ امینم ماکینگ برد | Mockingbird از Eminem آهنگ امینم گریه نکن کوچولو

آهنگ امینم ماکینگ برد | Mockingbird از Eminem آهنگ امینم گریه نکن کوچولو

$Post_Title

Yeah

I know sometimes things may not always make sense to you right now

می دونم كه بعضی وقتها نه هميشه اتفاقات برای تو در لحظه مفهومی ندارن

But hey, what daddy always tell you?

ولي هی، بابا هميشه بهت چی گفته؟

Straighten up little soldier

صاف وایستا و قوی باش سرباز کوچیکم

Stiffen up that upper lip

لبت و آویزون نکن (ناراحت نباش)

What you crying about?

واسه چی گريه می كنی؟

You got me.

تو منو داری

Hailie, I know you miss your mom, and I know you miss your dad

هیلی (یکی از دخترای امینم) می دونم که دلت برای مامانت تنگ شده. دلت برای بابات هم تنگ شده

When I’m gone but I’m trying to give you the life that I never had

آره خب من رفتم ولي سعی كردم زندگي برات بسازم كه خودم هرگز نداشتم

I can see you’re sad, even when you smile, even when you laugh

ناراحتيت رو می بينم، حتي اگه لبخند میزنی و میخندی

I can see it in your eyes, deep inside you want to cry

میتونم اینو توی چشمات ببینم که در عمق وجودت میخوای گریه کنی

‘Cause you’re scared, I ain’t there?

دليل ترسيدنت اين بود كه من اونجا نبودم؟

Daddy’s with you in your prayers

بابا همیشه تو دعاهات باهات هست

No more crying, wipe them tears

ديگه گريه نكن، اشكاتو پاک كن

Daddy’s here, no more nightmares

بابا الان اینجاس؛ دیگه کابوسی نمی بینی

We gon’ pull together through it, we gon’ do it

مي‌ريم كه دوباره با هم باشيم، اين كار رو انجام مي ديم

Lainie Uncle’s crazy, ain’t he?

لینی (اون دختر دیگه ی امینم) حتما عموت دیوونس مگه نه؟

Yeah, but he loves you girl and you better know it

آره اما دختر اون تو رو دوست داره، خودت بهتر مي‌دونی

We’re all we got in this world

ما همه چیزِ همدیگه هستیم

When it spins, when it swirls

When it whirls, when it twirls

وقتی زمین میچرخه و دنیا میگذره

Two little beautiful girls

دو تا دختر قشنگ

Lookin’ puzzled, in a daze

گيج به اين پازل نگاه مي‌كنید

I know it’s confusing you

مي‌دونم كه دلسردت می كنه

Daddy’s always on the move, mamma’s always on the news

پدر هميشه در حال حركته، مادر هميشه تو اخباره

I try to keep you sheltered from it but somehow it seems

سعي كردم تو رو از اون حفظ كنم ولي خوب گاهی ديده مي‌شه

The harder that I try to do that, the more it backfires on me

اما به نظر میاد هرچقدر سعی می کنم، این قضایا رو ازتون مخفی کنم، نتیجه ی برعکس میده و بیشتر از این قضایا خبردار میشید

All the things growing up as daddy, that he had to see

همه چیز رشد میکنه مثل بابایی که مجبوره اینارو ببینه (و تحمل کنه)

Daddy don’t want you to see but you see just as much as he did

بابا نمی خواست که شما این ماجراهارو ببینید اما شماهم به اندازه ای که بابا دید و خبردار بود، دیدید

We did not plan it to be this way, your mother and me

من و مامانت برنامه ریزی نکرده بودیم که این اتفاقا پیش بیاد

But things have got so bad between us

اما همه چيز بين ما بد پيش رفت

I don’t see us ever being together ever again

فكر نمی كنم ديگه بتونيم با همديگه باشيم

Like we used to be when we was teenagers

مثل اون وقتا كه نوجوون بوديم

But then of course everything always happens for a reason

ولي قطعاً هر چيزي به يك دليلی اتفاق مي‌افته

I guess it was never meant to be

فکر کنم هیچوقت قسمت نبوده

But it’s just something we have no control over and that’s what destiny is

چیزیه که ما هیچ کنترلی روش نداریم و اسمش سرنوشته

But no more worries, rest your head and go to sleep

اما نگران نباش، سرت رو بزار زمين و بخواب

Maybe one day we’ll wake up and this will all just be a dream

شايد يك روز از خواب پاشی و ببينی همه اينها تو خواب بود

Now hush little baby, don’t you cry

حالا دیگه گریه نکن دختر کوچیکم

Everything’s gonna be alright

همه چي درست مي‌شه

Stiffen that upper lip up, little lady, I told ya

لبت رو صاف كن خانم كوچولو، بهت مي‌گم

Daddy’s here to hold ya through the night

بابات کنارت هست که کل شبو بغلت کنه

I know mommy’s not here right now and we don’t know why

مي دونم كه مامان الان اينجا نيست و نمی دونيم چرا

We fear how we feel inside

ما از احساسات درونی مون می ترسیم

It may seem a little crazy, pretty baby

به نظر ديوونگی مي‌ياد، كوچولوی خوشگلم

But I promise mama’s gon’ be alright

اما بهت قول میدم كه مادرت حالش خوب میشه

(Ha)

It’s funny

خنده‌ داره

I remember back one year when daddy had no money

يادم مياد يك سال پيش رو وقتی كه بابا هيچ پولی نداشت

Mommy wrapped the Christmas presents up

مامان کادوهای کریسمسو بسته بندی کرد

And stuck ’em under the tree and said some of ’em were from me

و اونا رو زير درخت قرار داد و گفت چند تا از اونا مال منه

‘Cause daddy couldn’t buy ’em

چون بابا نمی تونست بخرتشون

I’ll never forget that Christmas I sat up the whole night crying

هيچوقت اون كريسمس رو فراموش نمی كنم تمام شب رو گريه می كردم

‘Cause daddy felt like a bum, see daddy had a job

چون بابات احساس می كرد يه مفت خوره، ببين پدر كار داشت

But his job was to keep the food on the table for you and mom

اما كارش گذاشتن غذا روي ميز براي تو و مامان بود

And at the time every house that we lived in

اون موقع هر خونه‌ای كه ما توش زندگي می كرديم

Either kept getting broken into and robbed

يه عده ميومدن تو و ازش دزدی مي‌كردن

Or shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar

 یا مدام مورد دزدی واقع میشد یا تیراندازی و و مامانت داشت برای تو توی یک شیشه پول جمع می کرد

Tryna start a piggy bank for you so you could go to college

سعی میکرد یه سرمایه برات درست کنه تا تو بتونی بری دانشگاه

Almost had a thousand dollars ’til someone broke in and stole it

تقريباً هزار دلار داشت تا وقتی كه يكی شيكوندش و اونو دزديد

And I know it hurts so bad it broke your momma’s heart

و انقدر این اتفاق دردناک بود که قلب مامانتو بدجوری شکست

And it seemed like everything was just startin’ to fall apart

و به نظر میرسید که همه چیز داشت از هم می پاشید و وضعیت بدتر میشد

Mom and dad was arguin’ a lot so momma moved back

مامان و بابا خيلي جر و بحث مي‌كردن و مامان رفت

On the Chalmers in the flat one bedroom apartment

به چالمرز توی يك آپارتمان يك خوابه

And dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara

و بابا برگشت به اونطرف ۸ مایل توی نووارا

And that’s when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre

و همون موقع بابا با يك سی دی آهنگاش رفت كاليفرنيا به ملاقات دكتر دره

And flew you and momma out to see me

و بعد با پرواز اومد كه تو و مامان اومدين منو ببينين

But daddy had to work, you and momma had to leave me

اما بابا مجبور بود که کار کنه و مامانم مجبور بود که ترکم کنه

Then you started seeing daddy on the T.V. and momma didn’t like it

بعدش تو بابا رو تو تلويزيون می ديدی و مامان اين رو دوست نداشت

And you and Lainie were too young to understand it

و تو و لینی(لینی دختر دیگه ی امینمه) خیلی جوون بودین تا متوجه همچین چیزایی بشین

Papa was a rollin’ stone, momma developed a habit

بابا همیشه در رفت وآمد بود

مامان هم اون کارای همیشگیشو ادامه میداد

And it all happened too fast for either one of us to grab it

همه‌ی اینا انقدر سریع اتفاق افتاد که هیچکدوممون نتونستیم جلوشو بگیریم

I’m just sorry you were there and had to witness it first hand

متأسفانه تو اونجا بودی و شاهد همه چيز

‘Cause all I ever wanted to do was just make you proud

چون تنها كاری كه من هميشه مي‌خواستم انجام بدم، اين بود كه تو رو سربلند كنم

Now I’m sitting in this empty house, just reminiscing

اما الان توی این خونه ی خالی نشستم و خاطرات رو مرور می کنم

Lookin’ at your baby pictures, it just trips me out

To see how much you both have grown, it’s almost like you’re sisters now

عکسای بچگیتون نگاه میکنم و مبهوت میمونم که جفتتون چقدر بزرگ شدید

انگار که باهم خواهر اید

Wow, I guess you pretty much are and daddy’s still here

واو، فكر كنم خوشگل تر شدی، بابا هنوز اينجاست

Lainie I’m talkin’ to you too, daddy’s still here

لينی با تو هم هستم، بابا هنوز اينجاست

I like the sound of that, yeah

It’s got a ring to it don’t it?

صداش رو خیلی دوست دارم ، یه آوای خاصی داره مگه نه؟

Shh, mama’s only gone for the moment

مامان فقط برای چند لحظه از پیشمون رفته

Now hush little baby, don’t you cry

حالا دیگه گریه نکن دختر کوچیکم

Everything’s gonna be alright

همه چی درست مي‌شه

Stiffen that upper lip up, little lady, I told ya

لبت رو صاف كن خانم كوچولو، بهت می گم

Daddy’s here to hold ya through the night

بابات کنارت هست که کل شبو بغلت کنه

I know mommy’s not here right now and we don’t know why

مي دونم كه مامان الان اينجا نيست و نمي‌دونيم چرا

We fear how we feel inside

ما از احساسات درونی مون می ترسیم

It may seem a little crazy, pretty baby

به نظر ديوونگی می ياد، كوچولوی خوشگلم

But I promise mama’s gon’ be alright

اما بهت قول میدم كه مادرت حالش خوب میشه

And if you ask me to

و اگه ازم درخواست کنی

Daddy’s gonna buy you a mockingbird

بابایی برات یک مرغ مینا می خره

I’mma give you the world

من همه دنيا رو هم بهت میدم

I’mma buy a diamond ring for you

برات انگشتر الماس میخرم

I’mma sing for you

برات آواز می خونم

I’ll do anything for you to see you smile

هركاري برات می كنم تا خندت رو ببينم

And if that mockingbird don’t sing and that ring don’t shine

و اگه اون مرغ مینا آواز نخونه و انگشتر برق نزنه

I’mma break that birdie’s neck

گردن اون پرنده رو می شکنم

I’ll go back to the jeweler who sold it to ya

و بر می گردم به اون جواهر فروشی كه اون رو به تو فروخته

And make him eat every carat don’t f-ck with dad (ha ha)

و مجبورش می كنم هرچي طلا داره بخوره تا ديگه بابا رو سركار نزاره


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ ماکینگ برد امینم | Mockingbird از Eminem آهنگ امینم گریه نکن کوچولو” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود آهنگ امینم ماکینگ برد | Mockingbird از Eminem آهنگ امینم گریه نکن کوچولو:
| | |
جدیدترین پست های سایت

11 فروردین 1403
0
برچسب های دانلود آهنگ امینم ماکینگ برد | Mockingbird از Eminem آهنگ امینم گریه نکن کوچولو
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"