دانلود اهنگ ادل send my love با ترجمه

دانلود اهنگ ادل send my love با ترجمه

$Post_Title

This was all you, none of it me

همش کار تو بود، من هیچ کاری نکردم

You put your hands on, on my body and told me

دستاتو دورم حلقه میکردی و بهم می گفتی

Mmm, told me you were ready

بهم گفتی که آماده ای

For the big one, for the big jump

برای حرکت بزرگ، برای پرش بزرگ

I’d be your last love, everlasting, you and me

من آخرین عشق تو می شدم، من و تو جاودانه (با هم) خواهیم بود

Mmm, that was what you told me

آره این چیزی بود که تو بهم گفتی

I’m giving you up

من دارم رهات می کنم

I’ve forgiven it all

و از همش گذشتم

You set me free…

منو رها می کنی

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

I was too strong, you were trembling

من خیلی قوی بودم، ولی تو می لرزیدی

You couldn’t handle the hot heat rising (rising)

تو نمی تونستی اوج گرفتن و شلوغ شدن اوضاع رو تحمل کنی

Mmm, baby, I’m still rising

عزیزم من خیلی در حال اوج گرفتنم

I was running, you were walking

من می دویدم، تو راه میرفتی

You couldn’t keep up, you were falling down (down)

تو نتونستی پا به پام بیای، تو داشتی سقوط می کردی

Mmm, there’s only one way down

فقط یه مسیر یک طرفه به پایین وجود داره

I’m giving you up

من دارم رهات می کنم

I’ve forgiven it all

و از همش گذشتم

You set me free, oh…

منو رها می کنی، اوه

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you’re ready, if you’re ready

اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

If you’re ready, I am ready

اگه تو آماده هستی، منم آماده ام

If you’re ready, if you’re ready

اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

No, we ain’t kids no more…

نه ، دیگه بچه نیستیم

I’m giving you up

من دارم رهات می کنم

I’ve forgiven it all

و از همش گذشتم

You set me free…

منو رها می کنی

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you’re ready, if you’re ready

اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

If you’re ready, if you’re ready

اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you’re ready, are you ready?

البته اگه آماده ای، آماده هستی؟

If you’re ready, are you ready?

البته اگه آماده ای، آماده هستی؟

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ send my love ادل با ترجمه” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ ادل send my love با ترجمه:
| | |
جدیدترین پست های سایت

13 فروردین 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"