دانلود آهنگ Counting Stars از One Republic

دانلود آهنگ Counting Stars از One Republic

$Post_Title

Lately, I′ve been, I’ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم.

But baby, I′ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم، من ، من خیلی دعا میکردم

Said, “No more counting dollars, we’ll be counting stars”
ميگم به جاى شماردن دلار ها ستاره ها رو بشمُريم

Yeah, we′ll be counting stars
اره ، ستاره ها رو خواهیم شمرد

I see this life, like a swinging vine
من این زندگی رو مثل یه درخت مو که داره تاب میخوره میبینم

Swing my heart across the line
که قلبم رو از خط بیرون میبره(عبور میده)

And in my face is flashing signs
و تو چهرم نشونه های نوره

Seek it out and ye shall find
دنبالشون بگرد و مطمئنا پیداشون میکنی

Old, but I′m not that old
پیر، اما من آنقدرهم پیر نیستم

Young, but I’m not that bold
جوون، اما اونقدرا هم شجاع نیستم.

And I don′t think the world is sold
و فکر نمیکنم که دنیا فروخته شده باشه

On just doing what we’re told
انجام کارهایی که گفته شده باید انجام بدیم

I feel something so right
احساس خیلی درستی میکنم با

Doing the wrong thing
انجام کار اشتباه

And I feel something so wrong
و احساس خیلی اشتباهی میکنم

Doing the right thing
با انجام کار درست

I couldn′t lie, couldn’t lie, couldn′t lie
من نمی تونستم دروغ بگم، نمیتونم دروغ بگم، نمیتونم دروغ بگم

Everything that kills me makes me feel alive
هر چیزی که میتونه منو بکشه باعث میشه که حس سرزندگی کنم

Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم.

But baby, I′ve been, I′ve been praying hard
اما عزیزم، من ، من خیلی دعا میکردم

Said, “No more counting dollars, we’ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Lately, I′ve been, I’ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things we could be
درباره ی چیزی که میتونستیم بشیم رویا پردازی میکنم

But baby, I′ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم، من ، من خیلی دعا میکردم

Said, “No more counting dollars, we′ll be, we’ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Yeah, yeah
اره، اره

I feel your love, and I feel it burn
من عشق تو رو احساس میکنم و (بعدش) سوختنش رو هم حس میکنم

Down this river, every turn
در این رود (مسیر)، هر راهی که انتخاب کنیم،

Hope is our four-letter word
امید(Hope)، کلمه چهار-حرفی ماست

Make that money, watch it burn
پول در بیار و سوختنش رو ببین

Old, but I’m not that old
پیر، اما اونقدرا هم پیر نیستم

Young, but I′m not that bold
جوان، اما من اونقدرا هم جسور نیستم

And I don′t think the world is sold
و فکر نمیکنم که دنیا فروخته شده باشه

On just doing what we’re told
انجام کارهایی که گفته شده باید انجام بدیم

And I feel something so wrong
و احساس خیلی اشتباهی میکنم

Doing the right thing
با انجام کار درست.

I couldn′t lie, couldn’t lie, couldn′t lie
من نمیتونستم دروغ بگم، نمیتونم دروغ بگم، نمیتونم دروغ بگم

Everything that drowns me makes me wanna fly
هر چیزی که داره غرقم میکنه باعث میشه دلم بخواد پرواز کنم

Lately, I’ve been, I′ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم.

But baby, I’ve been, I’ve been praying hard
ولی عزیزم، من سخت مشغول دعا کردن هستم

Said, “No more counting dollars, we′ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Lately, I′ve been, I’ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم.

But baby, I′ve been, I’ve been praying hard
ولی عزیزم، من سخت مشغول دعا کردن هستم

Said, “No more counting dollars, we′ll be, we’ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Oh, take that money, watch it burn
اوه، پول رو بگیر، نگاهش کن که می سوزه

Sink in the river the lessons I′ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I’ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I’ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I′ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Everything that kills me makes me feel alive
هر چیزی که میتونه منو بکشه باعث میشه که حس سرزندگی کنم

Lately, I′ve been, I’ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم

But baby, I′ve been, I’ve been praying hard
ولی عزیزم، من سخت مشغول دعا کردن هستم

Said, “No more counting dollars, we′ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Lately, I’ve been, I′ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم

But baby, I’ve been, I’ve been praying hard
ولی عزیزم، من سخت مشغول دعا کردن هستم

Said, “No more counting dollars, well be, we′ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I’ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I′ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I’ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons Ive learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم


هم اکنون میتوانید شنونده “دانلود آهنگ One Republic به نام Counting Stars” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود آهنگ Counting Stars از One Republic:
| |
جدیدترین پست های سایت

14 فروردین 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"