دانلود اهنگ عشق تو دروغ بود دیگه

دانلود اهنگ عشق تو دروغ بود دیگه

$Post_Title

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دروغ ﺑﻮد دﻳﮕﻪ ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ
ﻣﻴﺨﻮام اﺳﻤﺘﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ آﺗﻴﺸﺘﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻢ
ﻫﻮس ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎت ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺮق روی ﻟﺐ ﻫﺎت ﻣﻴﮕﻦ
ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻮ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﮔﺮﻓﺘﻰ
دﻳﮕﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﺪوﻧﻢ دوﺳﻢ ﻧﺪاری
ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز واﺳﻪ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺑﻴﻘﺮاری
ﻣﻬﺮه ﻣﺎر داری ﺗﻮ دﻟﺒﺮی
اﻣﺎ ﻣﻴﮕﺬری از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﻤﺶ ﺳﺮ ﺳﺮی
اﮔﻪ ﻣﻬﺮه ﻣﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﭼﺸﺎی ﺳﻴﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻰ
ﻧﮕﺎه ﺑﻠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﺗﻮ دﻟﺎ ﻛﻪ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻰ
ﻋﺸﻘﻤﻮن رﺳﻴﺪ آﺧﺮش ﻛﻰ آﺧﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎورش
دل ﻣﻨﻮ ﺑﻢ ﭘﺲ ﺑﺪی ﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻮ از دﺳﺖ ﺑﺪی
ﻧﮕﻮ ﻛﻪ دﻟﺖ ﻣﻴﺸﻜﻨﻪ
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دروغ ﺑﺴﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ
دﻳﮕﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﺪوﻧﻢ دوﺳﻢ ﻧﺪاری
ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز واﺳﻪ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺑﻴﻘﺮاری
ﻣﻬﺮه ﻣﺎر داری ﺗﻮ دﻟﺒﺮی
اﻣﺎ ﻣﻴﮕﺬری از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﻤﺶ ﺳﺮ ﺳﺮی
اﮔﻪ ﻣﻬﺮه ﻣﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﭼﺸﺎی ﺳﻴﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻰ
ﻧﮕﺎه ﺑﻠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﺗﻮ دﻟﺎ ﻛﻪ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻰMusicdel | موزیکدل


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ عشق تو دروغ بود دیگه” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ عشق تو دروغ بود دیگه:
جدیدترین پست های سایت

2 اردیبهشت 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"