دانلود اهنگ خط قرمز منی

دانلود اهنگ خط قرمز منی

$Post_Title

ﺧﻄ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﻰ ﺗﻤﻮم ﺷﻬﺮ

وﻗﺘﻰ ﻣﺴﺖ ﻛﻤﻪ ﺷﺒﺎ ﺗﻰ ﻫﻮا زﻧﻪ ﻣﻪ ﺳﺮ

ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮی اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﻰ دﻟﺒﺮ

ﺗﺎج ﺳﺮی ﻣﻰ ﺳﺮوری ﺗﻮ ﻣﺤﺸﺮی ﻣﻰ دﻟﺒﺮ

ﺗﻮ اوﻟﻰ ﺗﻮ آﺧﺮی ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﻰ دﻟﺒﺮ

ﺧﻴﻠﻰ وﻗﺘﻪ د ﻧﺎت ﻧﻜﺮده دی ﻧﺸﺴﺖ

اﻳﻨﺠﻮری ﻧﻜﺮده ﻣﺴﺖ

دم ﺳﺎﻗﻰ ﺑﻮوﺷﻰ

ﻧﺎزی ﻧﺎزی ﺑﺎ ﻣﻪ ﻛﺮدی دل ﺑﺎزی

ﻫﺮﻛﺎری ﻛﻤﺘﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﻮو ﺷﻴﺮازی


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ خط قرمز منی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ خط قرمز منی:
جدیدترین پست های سایت

13 اردیبهشت 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"