دانلود اهنگ غم تقدیرم قطار درد ما شده

دانلود اهنگ غم تقدیرم قطار درد ما شده

$Post_Title

ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪ

ﺧﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺮدﻧﺪ ﮔﺮﻳﻪ ارزان ﺷﺪ

ﻛﻮ ﺟﻮاﻧﻰ آرزو ﻫﺎ ﻛﻮMusicdel | موزیکدل

رﻓﺘﻪ اﻳﻢ از ﻳﺎد ﻳﺎدی از ﻣﺎ ﻛﻮ

ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻐﺾ آﺧﺮم ﺑﺎﺷﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻏﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ای آرام ﺑﻴﻦ درد ﻏﻢ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺮ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻏﺮﻳﺐ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻓﺮﻳﺐ اﺳﺖ

ﺑﺎ ﺻﺪای ﻫﺮ ﺑﺎران ﺣﺎل ﻗﻠﺒﻢ ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ

ﻏﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﻢ ﻗﻄﺎر درد ﻣﺎ ﺷﺪه

درﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻐﺾ ﻣﺎ ﺷﺪه

از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﻴﺮ از آرزو ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﺴﺘﻪ

ای ﺧﺪا ﺑﮕﻮ دﻧﻴﺎی ﻣﺎ ﻛﻮ دل ﺗﻨﻬﺎی ﻣﺎ ﻛﻮ

روﻳﺎی ﻣﺎ ﻛﻮ دﻧﻴﺎی ﻣﺎ ﻛﻮ ﻓﺮدای ﻣﺎ ﻛﻮ

ای ﺳﺎﺣﻞ ﻏﻢ درﻳﺎی ﻣﺎ ﻛﻮ

ای ﻗﺎﺿﻰ ﻋﺸﻖ در ﺑﺎزی ﻋﺸﻖ ﭘﺲ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻛﻮ

ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪ

ﺧﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺮدﻧﺪ ﮔﺮﻳﻪ ارزان ﺷﺪ

ﻛﻮ ﺟﻮاﻧﻰ آرزو ﻫﺎ ﻛﻮ

رﻓﺘﻪ اﻳﻢ از ﻳﺎد ﻳﺎدی از ﻣﺎ ﻛﻮ

ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻐﺾ آﺧﺮم ﺑﺎﺷﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻏﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ای آرام ﺑﻴﻦ درد ﻏﻢ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺮ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻏﺮﻳﺐ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻓﺮﻳﺐ اﺳﺖ

ﺑﺎ ﺻﺪای ﻫﺮ ﺑﺎران ﺣﺎل ﻗﻠﺒﻢ ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ غم تقدیرم قطار درد ما شده” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ غم تقدیرم قطار درد ما شده:
جدیدترین پست های سایت

13 اردیبهشت 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"