دانلود اهنگ ایرج برای گلپا از ایرج خواجه امیری

دانلود اهنگ ایرج برای گلپا از ایرج خواجه امیری

$Post_Title

ای ﻳﺎر دﻳﺮﻳﻨﻢ ﭼﺮا
ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻒ و ﺻﻔﺎ
از ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻰ
رﻓﺘﻰ رﻫﺎ ﻛﺮدی ﻣﺮا
ای ﻫﻤﺪم دﻳﺮ آﺷﻨﺎ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﻰ
اﻓﺴﻮس از اﻳﻦ ﺑﺨﺖ ﮔﺮان
ﻫﻴﻬﺎت از اﻳﻦ ﭼﺮخ ﻛﺒﻮد
ای ﻫﻤﻨﻮای ﺧﺴﺘﻪ ام
رﺳﻢ رﻓﺎﻗﺖ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد
ﺑﺴﺎط ﻋﻤﺮ ﻧﻴﺮزد
ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﭼﻴﺪن
ﭼﻪ ﭼﻴﺪﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﭽﻴﺪه ﺑﺮ ﭼﻴﺪن
ای ﺟﺎودان در ﺧﺎﻃﺮم
ﻣﻬﺮت ﺑﻪ دل ﻣﻰ ﭘﺮورم
ای ﻳﺎد ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻗﺼﻪ ات
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﺮدد ﻏﺼﻪ ات
ای ﻳﺎر دﻳﺮﻳﻦ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ایرج خواجه امیری به نام ایرج برای گلپا” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ ایرج برای گلپا از ایرج خواجه امیری:
جدیدترین پست های سایت

20 اردیبهشت 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"