دانلود اهنگ دختر ناز بابا

دانلود اهنگ دختر ناز بابا

$Post_Title

ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺷﺒﺎی ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ داد اﻳﻦ ﺑﺎر
ﺧﺪا ﺗﻮرو ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻢ اﻧﮕﺎر
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪارو ﻛﺮدم اﻳﻨﺠﻮری ﺣﺴﺎب ﺷﺪ
ﺗﻮرو ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻨﻢ ﻗﻨﺪ ﺗﻮ دﻟﻢ آب ﺷﺪ
ﺗﻮ ﭼﻪ زود ﺑﺰرگ ﺷﺪی ﻗﺪ ﻛﺸﻴﺪی ﺑﺮاﻣﻮن
ﻋﺮوﺳﻜﺎﺗﻮ ﺧﻄ زدی اﻟﺎن ﺷﺪی ﺧﺎﻧﻮم
اﻟﻬﻰ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ﭼﻘﺪ ﺑﻬﺖ وﺻﻠﻢ
ﻧﻤﻴﺬارم آب ﺗﻮ دﻟﺖ ﺗﻜﻮن ﺑﺨﻮره اﺻﻠﺎ
دﺧﺘﺮ ﻧﺎز ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺎدوی آﺳﻤﻮﻧﻰ زﻳﺒﺎی اﺑﺮو ﻣﺸﻜﻰ ﺗﻮ ﺷﺎه ﭘﺮﻳﻮﻧﻰ
دﺧﺘﺮ ﻧﺎز ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮن ﺧﻨﺪه رو ﻫﺮ ﭼﻰ ﺗﻮ دﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﻮ
دﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﻴﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻮن ﻛﻪ ﻣﻴﺪی
ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﻋﻜﺴِ ﻣﻨﻮ ﻛﺸﻴﺪی
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺮ اﻧﺮژی ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮕﻴﺖ ﺑﺨﻨﺪ
ﻫﻤﺶ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﺎش ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺒﻨﺪ
ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮد ﺗﻮی زﻧﺪﮔﻴﺘﻢ
ﻋﻜﺴﺎﻣﻮﻧﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻘﺪر ﺷﺒﻴﻬﺘﻢ
دﻟﻮ ﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺣﺴﺎدﺗﻢ ﮔﻞ ﻛﻨﻪ
ﻛﺪوم ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ اﻳﻨﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻪ
دﺧﺘﺮ ﻧﺎز ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺎدوی آﺳﻤﻮﻧﻰ زﻳﺒﺎی اﺑﺮو ﻣﺸﻜﻰ ﺗﻮ ﺷﺎه ﭘﺮﻳﻮﻧﻰ
دﺧﺘﺮ ﻧﺎز ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮن ﺧﻨﺪه رو ﻫﺮ ﭼﻰ ﺗﻮ دﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﻮ


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ دختر ناز بابا” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ دختر ناز بابا:
جدیدترین پست های سایت

20 اردیبهشت 1403
0
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"