دانلود اهنگ اگه یه روز بگم از این حکایت سیاوش قمیشی

دانلود اهنگ اگه یه روز بگم از این حکایت سیاوش قمیشی

$Post_Title

اﺷﻜﻬﺎی ﻳﺨﻴﻤﻮ ﭘﺎک ﻛﻦ
‫درﻫـﺎی قلبتو وا ﻛﻦ
‫ﺻـﺪای ﻗﻠﺒﻤﻮ بشنو
‫ﻣﻦ ﭼﻪ ﻛﺮدم ﺑﺎ دل ﺗﻮ
‫ﻛﺎﺷـﻜﻲ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪی آﺧﺮ
‫ﻋﺸﻘﻮ ﺗﻮ ﻧﮕﺎم ﻣﻴﺨﻮﻧﺪی
‫ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺻﺪاﻣﻮ ﻧﺸﻨﻴﺪ
‫رﻓـﺘﻲ ﺑﺎ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻣﻮﻧﺪی
‫اﮔﻪ ﻳﻪ روز ﺑﮕﻢ از اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ
‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدم ﻋﺎدت
‫دﻟﻢ ﭘﻴﺶ دﻟﺖ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮ زﻧﺪون رﻓﺎﻗﺖ
‫رﻓﺎﻗﺖ
‫اﮔﻪ ﻳـﻪ ﺷـﺐ ﺑـﺮﺳـﻢ ﺑـﻪ حقایق
‫ﻣﻴﺸﻢ ﺧﺪای ﻋﺎﺷﻖ
‫ﻣﻴﮕﻢ رازﻣﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهی درﻳﺎی ﻣﻐﺮب
‫درﻳﺎی ﻣﻐﺮب
اﮔـﻪ ﻳـﻪ روز ﺑﮕﻢ از اﻳـﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ
‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدم ﻋﺎدت
‫دﻟﻢ ﭘﻴﺶ دﻟﺖ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮ زﻧﺪون رﻓﺎﻗﺖ
‫رﻓﺎﻗﺖ
‫اﺷﻜﻬﺎی ﻳﺨﻴﻤﻮ ﭘﺎک ﻛﻦ
‫درﻫـﺎی قلبتو وا ﻛﻦ
‫ﺻـﺪای ﻗﻠﺒﻤﻮ بشنو
‫ﻣﻦ ﭼﻪ ﻛﺮدم ﺑﺎ دل ﺗﻮ
‫اﮔﻪ ﻳـﻪ روز ﺑﮕﻢ از اﻳـﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ
‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدم ﻋﺎدت
‫دﻟﻢ ﭘﻴﺶ دﻟﺖ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮ زﻧﺪون رﻓﺎﻗﺖ
‫اﮔﻪ ﻳـﻪ ﺷـﺐ ﺑـﺮﺳـﻢ ﺑـﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ
‫ﻣﻴﺸﻢ ﺧﺪای ﻋﺎﺷﻖ
‫ﻣﻴﮕﻢ رازﻣﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهی درﻳﺎی ﻣﻐﺮب
‫درﻳﺎی ﻣﻐﺮب


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ سیاوش قمیشی اگه یه روز بگم از این حکایت” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود اهنگ اگه یه روز بگم از این حکایت سیاوش قمیشی:
جدیدترین پست های سایت

30 اردیبهشت 1403
0
برچسب های دانلود اهنگ اگه یه روز بگم از این حکایت سیاوش قمیشی
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"