آهنگ انگلیسی

دانلود آهنگ Diamonds از Rihanna با کیفیت اصلی

دانلود آهنگ Diamonds از Rihanna با کیفیت اصلی

$Post_Title

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Find light in the beautiful sea
روشنایی رو توی این دریای زیبا پیدا کن

I choose to be happy
من خوشحالی روانتخاب میکنم

You and I, you and I
منو تو، منو تو

We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم توی آسمون

You’re a shooting star I see
تو ستاره ی دنباله داری من میبینم

A vision of ecstasy
(یه تصویری از حس خوب (حالت خلصه

When you hold me, I’m alive
وقتی بغلم میکنی، من سرزنده میشم

We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم تو آسمون

I knew that we’d become one right away
میدونستم که باهم یه روزی یکی میشیم

Oh, right away
اوه، به هر شکلی که شده

At first sight I felt the energy of sun rays
تو همون نگاه اول من انرژی خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes
من زندگیو تو چشمات دیدم

So shine bright, tonight you and I
پس بدرخش، امشب من و تو

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Eye to eye, so alive
چشم تو چشم، پر نشاط

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Palms rise to the universe
دست ها به سوی آسمون بلند میشه

As we moonshine and molly
همونطور که ما مثل نور ماه میشیم

Feel the warmth, we’ll never die
گرما رو احساس کن, ما هیچوقت نمیمیریم

We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم تو آسمون

You’re a shooting star I see
تو ستاره ی دنباله داری من میبینم

A vision of ecstasy
(یه تصویری از حس خوب (حالت خلصه

When you hold me, I’m alive
وقتی بغلم میکنی، من سرزنده میشم

We’re like diamonds in the sky
ما شبیه الماسیم تو آسمون

At first sight I felt the energy of sun rays
تو همون نگاه اول من انرژی خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes
من زندگیو تو چشمات دیدم

So shine bright, tonight you and I
پس بدرخش، امشب من و تو

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Eye to eye, so alive
چشم تو چشم، پر نشاط

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shining bright like a diamond
درخشیدن نورانی مثل یک الماس

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

So shine bright, tonight you and I
پس نورانی بدرخش، امشب من و تو

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Eye to eye, so alive
چشم تو چشم، پر نشاط

We’re beautiful like diamonds in the sky
ما زیباییم مثل الماسی که توی آسمونه

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond, whoa oh yeah
نورانی بدرخش مثل یک الماس، آره

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond (Woah)
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس

Shine bright like a diamond
نورانی بدرخش مثل یک الماس


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Rihanna به نام Diamonds با کیفیت اصلی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ Counting Stars از One Republic

دانلود آهنگ Counting Stars از One Republic

$Post_Title

Lately, I′ve been, I’ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم.

But baby, I′ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم، من ، من خیلی دعا میکردم

Said, “No more counting dollars, we’ll be counting stars”
ميگم به جاى شماردن دلار ها ستاره ها رو بشمُريم

Yeah, we′ll be counting stars
اره ، ستاره ها رو خواهیم شمرد

I see this life, like a swinging vine
من این زندگی رو مثل یه درخت مو که داره تاب میخوره میبینم

Swing my heart across the line
که قلبم رو از خط بیرون میبره(عبور میده)

And in my face is flashing signs
و تو چهرم نشونه های نوره

Seek it out and ye shall find
دنبالشون بگرد و مطمئنا پیداشون میکنی

Old, but I′m not that old
پیر، اما من آنقدرهم پیر نیستم

Young, but I’m not that bold
جوون، اما اونقدرا هم شجاع نیستم.

And I don′t think the world is sold
و فکر نمیکنم که دنیا فروخته شده باشه

On just doing what we’re told
انجام کارهایی که گفته شده باید انجام بدیم

I feel something so right
احساس خیلی درستی میکنم با

Doing the wrong thing
انجام کار اشتباه

And I feel something so wrong
و احساس خیلی اشتباهی میکنم

Doing the right thing
با انجام کار درست

I couldn′t lie, couldn’t lie, couldn′t lie
من نمی تونستم دروغ بگم، نمیتونم دروغ بگم، نمیتونم دروغ بگم

Everything that kills me makes me feel alive
هر چیزی که میتونه منو بکشه باعث میشه که حس سرزندگی کنم

Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم.

But baby, I′ve been, I′ve been praying hard
اما عزیزم، من ، من خیلی دعا میکردم

Said, “No more counting dollars, we’ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Lately, I′ve been, I’ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things we could be
درباره ی چیزی که میتونستیم بشیم رویا پردازی میکنم

But baby, I′ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم، من ، من خیلی دعا میکردم

Said, “No more counting dollars, we′ll be, we’ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Yeah, yeah
اره، اره

I feel your love, and I feel it burn
من عشق تو رو احساس میکنم و (بعدش) سوختنش رو هم حس میکنم

Down this river, every turn
در این رود (مسیر)، هر راهی که انتخاب کنیم،

Hope is our four-letter word
امید(Hope)، کلمه چهار-حرفی ماست

Make that money, watch it burn
پول در بیار و سوختنش رو ببین

Old, but I’m not that old
پیر، اما اونقدرا هم پیر نیستم

Young, but I′m not that bold
جوان، اما من اونقدرا هم جسور نیستم

And I don′t think the world is sold
و فکر نمیکنم که دنیا فروخته شده باشه

On just doing what we’re told
انجام کارهایی که گفته شده باید انجام بدیم

And I feel something so wrong
و احساس خیلی اشتباهی میکنم

Doing the right thing
با انجام کار درست.

I couldn′t lie, couldn’t lie, couldn′t lie
من نمیتونستم دروغ بگم، نمیتونم دروغ بگم، نمیتونم دروغ بگم

Everything that drowns me makes me wanna fly
هر چیزی که داره غرقم میکنه باعث میشه دلم بخواد پرواز کنم

Lately, I’ve been, I′ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم.

But baby, I’ve been, I’ve been praying hard
ولی عزیزم، من سخت مشغول دعا کردن هستم

Said, “No more counting dollars, we′ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Lately, I′ve been, I’ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم.

But baby, I′ve been, I’ve been praying hard
ولی عزیزم، من سخت مشغول دعا کردن هستم

Said, “No more counting dollars, we′ll be, we’ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Oh, take that money, watch it burn
اوه، پول رو بگیر، نگاهش کن که می سوزه

Sink in the river the lessons I′ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I’ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I’ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I′ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Everything that kills me makes me feel alive
هر چیزی که میتونه منو بکشه باعث میشه که حس سرزندگی کنم

Lately, I′ve been, I’ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم

But baby, I′ve been, I’ve been praying hard
ولی عزیزم، من سخت مشغول دعا کردن هستم

Said, “No more counting dollars, we′ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Lately, I’ve been, I′ve been losing sleep
اخیرا، من ، من بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be
رویای چیزایی که میتونستیم باشیم رو میبینم

But baby, I’ve been, I’ve been praying hard
ولی عزیزم، من سخت مشغول دعا کردن هستم

Said, “No more counting dollars, well be, we′ll be counting stars”
میگفتم که دیگه قرار نیست دلار بشمریم، قراره، قراره ستاره هارو بشمریم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I’ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I′ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons I’ve learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم

Take that money, watch it burn
اون پول رو بدست بیار و سوختنش رو ببین

Sink in the river the lessons Ive learned
فرو رفتن در رود یکی از اون درس هاییه که یاد گرفتم


هم اکنون میتوانید شنونده “دانلود آهنگ One Republic به نام Counting Stars” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ All I Want از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه

دانلود آهنگ All I Want از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه

$Post_Title

I found a guy, told me I was a star
پسری پیدا کردم می گفت من یک ستاره ام
He held the door held my hand in the dark
در رو برام نگه میداشت، تو تاریکی دستم رو نگه میداشت
And he’s perfect on paper but he’s lying to my face
و اون تو ظاهر عالی و بی نقصه اما تو صورتم بهم دروغ میگه
Does he think that I’m the kinda girl who needs to be saved?
آیا اون فکر میکنه من دختری هستم که نیاز داره مراقبت بشه؟
And there’s one more boy, he’s from my past
We fell in love but it didn’t last
و یه پسر دیگه هست از گذشته ام، عاشق شدیم اما دووم نداشت
‘Cause the second I figure it out he pushes me away
چون لحظه ای که فهمیدم عاشقشم اون من رو از خودش روند
And I won’t fight for love if you won’t meet me halfway
و من نمیخوام برای عشق بجنگم اگر اون نمیخواد
And I say that I’m through but this song’s still for you
و میگم که گذشتم ازش اما این آهنگ هنوز برای توئه
All I want is love that lasts
تموم چیزی که میخوام عشقیه که بمونه
Is all I want too much to ask?
آیا تموم چیزی که میخوام زیاده برای خواستن؟ (آیا زیاده خواهم؟)
Is it something wrong with me?
آیا مشکلی دارم؟
All I want is a good guy
تموم چیزی که میخوام یه پسر خوبه
Are my expectations far too high?
آیا انتظاراتم خیلی بالاست؟
Try my best but what can I say
خیلی تلاش میکنم اما چی میتونم بگم
All I have is myself at the end of the day
همه چیزی که آخر روز دارم خودمم
But shouldn’t that be enough for me?
اما مگه همین نباید برای من کافی باشه؟
Ooh ooh ooh ooh, ooh ooh
And I miss the days
When I was young and naive
و من دلم تنگ میشه برای اون روزا که خام و جوون بودم
I thought the perfect guy would come and find me
فکر میکردم یک پسر فوق العاده میاد و پیدام میکنه
Now happy ever after it don’t come so easily
الان “به خوبی و خوشی تا ابد زندگی کردن” به راحتی به دست نمیاد
All I want is love that lasts
تموم چیزی که میخوام عشقیه که بمونه
Is all I want too much to ask?
آیا تموم چیزی که میخوام زیاده برای خواستن؟ (آیا زیاده خواهم؟)
Is it something wrong with me? Oh
آیا مشکلی دارم؟
All I want is a good guy
تموم چیزی که میخوام یه پسر خوبه
Are my expectations far too high?
آیا انتظاراتم خیلی بالاست؟
Try my best but what can I say
خیلی تلاش میکنم اما چی میتونم بگم
All I have is myself at the end of the day
همه چیزی که آخر روز دارم خودمم
And all I want is for that to be okay
و تموم چیزی که میخوام اینه که این خوب باشه (اینکه خودم هستم برام کافی باشه)
But shouldn’t that be enough for me?
اما آیا این نباید برای من کافی باشه؟


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Olivia Rodrigoبه نام All I Want با متن و ترجمه” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ All Night از Emrah Karaduman

دانلود آهنگ All Night از Emrah Karaduman

$Post_Title

All night in a better place
کل شب توی یه جای بهتر!

When the moon is high
وقتی که ماه توی آسمونه…

I wanna know
میخوام بدونم…

We can take a break!
میشه یه کمی استراحت کنیم!

Go to LA!
بریم لس آنجلس…

Can I make you stay
میشه یه کاری کنم که تو بمونی…

I wanna know!
میخوام بدونم…

And we flying high, into the sky
و توی آسمون پرواز میکنیم…

And we flying high ’til we see the sign!
و انقدر اوج میگیریم تا نشونه رو ببینیم

Can we make it right…
میتونیم درستش کنیم!

On a stormy night!
توی یه شب طوفانی…

Where we gonna go
کجا داریم میریم…

I wanna know
میخوام بدونم!

Let’s take the night away
بیا همین امشب بریم…

I can make you stay
میتونم یه کاری کنم که تو بمونی!

I wanna know
میخوام بدونم….

We can get away…
ما میتونیم بریم

Dream a better day!
رویای یه روز بهتر رو ببینیم…

It’ll be okay!
همه چیز درست میشه…

I wanna know
میخوام بدونم!

And we flying high, into the sky…
و توی آسمون پرواز میکنیم…

And we flying high ’til we see the sign
و انقدر اوج میگیریم تا نشونه رو ببینیم!

Can we make it right…
میتونیم درستش کنیم…

On a stormy night
توی یه شب طوفانی

Where we gonna go!
کجا داریم میریم…

I wanna know
میخوام بدونم…

Wanna know!
میخوام بدونم…


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Emrah Karaduman به نام All Night” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ eminem beautiful | خودتو بزار جای من ببینم چه حسی داری

دانلود آهنگ eminem beautiful | خودتو بزار جای من ببینم چه حسی داری

$Post_Title

Lately I′ve been hard to reach
جدیدا رسیدن به من سخت شده

I’ve been too long on my own
خیلی وقته تو خودمم

Everybody has a private world where they can be alone
هرکسی دنیای شخصی خودشو داره، جایی که می تونن توش تنها باشه

Are you calling me?
داری منو صدا میکنی؟

Are you trying to get through?
داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟

Are you reaching out for me
داری سراغ من رو می گیری؟

I′m reaching out for you?
من دارم دنبال تو میام؟

I’m just so f—ng depressed, I just can seem to get out this slump
من به طرز وحشتناکی افسرده ام، فکرم نکنم بتونم از این باتلاق خلاص بشم

If I could just get over this hump but I need something to pull me out this dump
فقط اگه از این حالت دربیام،اما باید یه چیزی باشه که امیدوارم کنه تا بتونم ازش رد بشم

I took my bruises, took my lumps fell down and I got right back up
کبودیامو از بین بردم، تاولامو از بین بردم افتادم و یک راست بلند شدم

But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up
فقط به یه جرقه واسه رو به راه شدن نیاز دارم که باعث بشه دوباره میکروفن رو بردارم

I don’t know how or why or when I ended up in this position I′m in
نمی دونم چجوری چرا و کی توی این موقعیت فعلیم قرار گرفتم

I′m starting to feel distant again so I decided just to pick this pen
دوباره احساس می کنم دارم دور میشم پس فقط مصمم شدم برای برداشتن این قلم

Up and try to make an attempt to vent but I just can’t admit
و سعی کنم که خودمو خالی کنم اما من نمی تونم قبول کنم

Or come to grips with the fact that I may be done with rap ineed a new outlet
یا خفه بشم با این حقیقت که شاید دیگه رپ رو بذارم کنار

I know some s–t′s so hard to swallow
میدونم قورت دادن بعضی چیزا خیلی سخته

And I just can’t sit back and wallow
ولی نمیتونم یه جا بشینم و غلت بزنم…

In my own sorrow but I know one fact, I′ll be one tough act to follow
توی غم خودم اما اینو میدونم که کسی میشم که تقلید ازش خیلی سخته

One tough act to follow
یک الگو رفتاری برای تبعیت

I’ll be one tough act to follow
یه بی همتا میشم که تقلید ازش سخته

Here today, gone tomorrow
امروز اینجاست، فردا میره

But you have to walk a thousand miles
ولی تو باید هزاران مایل راه بری…

In my shoes, just to see
با کفش های من (جای من باشی) تا ببینی

What it′s like, to be me
چجوری جای من باشی منم جای تو باشم

I’ll be you, let’s trade shoes
و من هم میام جای تو، بیا کفش هامون رو عوض کنیم

Just to see what it′d be like to
تا ببینم چجوریه

Feel your pain, you feel mine
…من درد تو رو احساس کنم و تو درد های من رو احساس کنی

Go inside each other′s mind
توی ذهن هم دیگر بریم

Just to see what we find
که فقط ببینیم چی پیدا می کنیم

Look at s–t through each other’s eyes
با چشمای همدیگه به چیزها نگاه کنیم

But don′t let ’em say you ain′t beautiful, oh oh
اما فقط نگذار بهت بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—ed just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

So don’t let ′em say you ain’t beautiful, oh oh
پس بهشون اجازه نده که بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—ed just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

I think I’m starting to lose my sense of humor
فکر میکنم دارم حس شوخ طبعی م رو از دست میدم

Everything is so tense and gloom
همه چی تیره و افسرده کننده اس

I almost feel like I gotta check the temperature in the room just as soon
من از شدت سردی احساس، باید دمای اتاق رو چک کنم وقتی که

As I walk in it′s like all eyes on me so I try to avoid any eye contact
وارد میشم انگار همۀ نگاه ها رو منه، سعی می کنم فقط با کسی چشم تو چشم نشم

′Cause if I do that then it opens a door for conversation like I want that
چون اگه این کارو نکنم انگار در رو واسه صحبت باز گزاشتم اینگار اینو می خواستم

I’m not looking for extra attention I just want to be just like you
من دنبال توجه بيشتري نيسم، من فقط ميخوام مثل تو باشم

Blend in with the rest of the room
و با بقیه آدمای تو اتاق بُر بخورم

Maybe just point me to the closest restroom
شاید منو بفرستن به نزدیک ترین توالت

I don′t need no f—-ng man servant trying to follow me around and wipe my a–
من هیچ پیش خدمت یا دستیاری رو نمی خوام بخواد دنبال من بیاد ک*.ن.م رو پاک کنه

Laugh at every single joke I crack and half of them ain’t even funny like
و به همه جوک هام بخنده، در حالی که نصفشون حتی باحالم نیستن

“Ah! Marshall, you′re so funny man, you should be a comedian, god damn!”
آی مارشال (نام کوچک امینم)، خیلی خنده داریا باید کمدین می شدی، لعنت خدایا

Unfortunately I am, but I just hide behind the tears of a clown
متاسفانه من یه کمدین هستم، اما پشت اشک های یه دلقک پنهان میشم

So why don’t you all sit down?
پس چرا همتون نمی شینید؟

Listen to the tale I′m about to tell
به داستانی که می خوام براتون تعریف کنم گوش بدید

Hell, we don’t gotta trade our shoes
به جهنم، ما قرار نیست کفشامونو عوض کنیم (جای هم دیگه باشیم)

And you ain’t gotta walk no thousand miles
و تو لازم نیست هزاران مایل راه بری

In my shoes, just to see
با کفش های من (جای من باشی) تا ببینی

What it′s like, to be me
چجوری جای من باشی منم جای تو باشم

I’ll be you, let’s trade shoes
و من هم میام جای تو، بیا کفش هامون رو عوض کنیم

Just to see what it′d be like to
تا ببینم چجوریه

Feel your pain, you feel mine
…من درد تو رو احساس کنم و تو درد های من رو احساس کنی

Go inside each other′s mind
توی ذهن هم دیگر بریم

Just to see what we find
که فقط ببینیم چی پیدا می کنیم

Look at s–t through each other’s eyes
با چشمای همدیگه به چیزها نگاه کنیم

But don′t let ’em say you ain′t beautiful, oh oh
اما فقط نگذار بهت بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—ed just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

So don’t let ′em say you ain’t beautiful, oh oh
پس بهشون اجازه نده که بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—d just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

Nobody asked for life to deal us with these b—-it hands we’re dealt
هیچکس زندگی با این مرخرفاتی که باهاشون سر و کار داریم نخواسته

We have to take these cards ourselves and flip them, don′t expect no help
باید خودمون این کارت هارو برداریم برشون گردونیم، توقع هیچ کمکی نداشته باشیم

Now I could have either just sat on my ass and pissed and moaned
حالا یا فقط میتونم سرجام بشینم و آه و ناله کنم

Or take this situation in which I’m placed in and get up and get my own
یا مسئولیت این وضعیتی که توشم رو بعهده بگیرم و بلند بشم و روی پای خودم بایستم

I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags
من هیچ وقت از اون دسته بچه هایی که چمدون به دست پشت در منتظر میمونن نبودم

Who sat on the porch and hoped and prayed for a dad to show up who never did
از اونایی که توی بالکن می نشستن و برای اومدن پدری دعا می کردن، که هیچ وقت نمی اومد

I just wanted to fit in at every single place every school i went
من به هرجایی، و هر مدرسه ای که می رفتم، فقط میخواستم خودم رو جا بندازم و با بقیه قاطی بشم

I dreamed of being that cool kid even if it meant acting stupid
من آرزو می کردم که اون بچه باحاله باشم، حتی اگه باید احمقانه رفتار میکردم

Aunt Edna always told me keep makin′ that face it’ll get stuck like that
خاله ادنا همیشه می گفت اگه اون چهره رو همونطور نگه داری همونجوری می مونه

Meanwhile I′m just standin’ there holdin’ my tongue tryna talk like this
در ضمن منم همونجا وایمیستادم زبونم رو در می آوردم و اینجوری حرف می زدم

′Til I stuck my tongue on that frozen stop sign pole at eight years old
بالاخره زبونم به علامت توقف یخ زده گیر کرد وقتی ۸ سالم بود

I learned my lesson then cause i wasn′t tryna impress my friends no mo’
بالاخره درسم رو یاد گرفتم و دیگه تلاش نکردم دوستام رو تحت تاثیر قرار بگیرم
But I already told you my whole life story
ولی من تا الان تمام زندگيمو براتون گفتم

Not just based on my description
نه فقط بر اساس توضيحات من

′Cause where you see it from where you’re sitting
چون جلوی پای خودتو میبینی (همونجایی که نشستی رو میبینی)

Is probably 110% different
احتمالا ۱۱۰% با واقعیت فرق داره

I guess we would have to walk a mile in each other′s shoes, at least
آخرش فکر کنم باید یه مایلی بریم توی کفش های همدیگه

What size you wear? I wear tens let’s see if you can fit your feet
سایز پات چنده؟ من شماره ده می پوشم، بذار ببینیم اندازه ت میشه یا نه

In my shoes, just to see
با کفش های من (جای من باشی) تا ببینی

What it′s like, to be me
چجوری جای من باشی منم جای تو باشم

I’ll be you, let’s trade shoes
و من هم میام جای تو، بیا کفش هامون رو عوض کنیم

Just to see what it′d be like to
تا ببینم چجوریه

Feel your pain, you feel mine
…من درد تو رو احساس کنم و تو درد های من رو احساس کنی

Go inside each others mind
توی ذهن هم دیگر بریم

Just to see what we find
که فقط ببینیم چی پیدا می کنیم

Look at s–t through each other’s eyes
با چشمای همدیگه به چیزها نگاه کنیم

But don′t let ’em say you ain′t beautiful, oh oh
اما فقط نگذار بهت بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—ed just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

So dont let ′em say you ain’t beautiful, oh oh
پس بهشون اجازه نده که بگن تو زیبا نیستی

They can all get f—ed just stay true to you so oh oh
همشون میتونن برن به جهنم، فقط با خودت رو راست بمون،اوهوووو اوه

Lately Ive been hard to reach
تازگیا، زیاد در دسترس نیستم

I′ve been too long on my own
خیلی وقته تو خودمم

Everybody has a private world where they can be alone
هرکسی دنیای شخصی خودشو داره،جایی که می تونن توش تنها باشه

Are you calling me?
داری منو صدا میکنی؟

Are you trying to get through?
داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟

Are you reaching out for me?
داری برای رسیدن به من تلاش میکنی؟

Im reaching out for you?
من دارم دنبال تو میام؟

Yeah
اره

To my babies
برای همه عزيزانم

Stay strong
قوی بمونيد

Daddy will be home soon
بابا به زودی مياد خونه

And to the rest of the world
و براي بقيه دنيا

God gave you the shoes that fit you
خدا بهتون كفش هایی داده كه اندازتونه

So put ’em on and wear ′em
پس پاتون کنید و بپوشیدشون

And be yourself, man
و خودتون باشید

Be proud of who you are
به كسی كه هستی افتخار كن

Even if it sounds corny
حتی اگه به نظر بقیه، مسخره باشه

Don’t ever let no one tell you
هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه:

You ain′t beautiful
تو زیبا نیستی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ beautiful eminem | خودتو بزار جای من ببینم چه حسی داری” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ ادل send my love با ترجمه

دانلود اهنگ ادل send my love با ترجمه

$Post_Title

This was all you, none of it me

همش کار تو بود، من هیچ کاری نکردم

You put your hands on, on my body and told me

دستاتو دورم حلقه میکردی و بهم می گفتی

Mmm, told me you were ready

بهم گفتی که آماده ای

For the big one, for the big jump

برای حرکت بزرگ، برای پرش بزرگ

I’d be your last love, everlasting, you and me

من آخرین عشق تو می شدم، من و تو جاودانه (با هم) خواهیم بود

Mmm, that was what you told me

آره این چیزی بود که تو بهم گفتی

I’m giving you up

من دارم رهات می کنم

I’ve forgiven it all

و از همش گذشتم

You set me free…

منو رها می کنی

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

I was too strong, you were trembling

من خیلی قوی بودم، ولی تو می لرزیدی

You couldn’t handle the hot heat rising (rising)

تو نمی تونستی اوج گرفتن و شلوغ شدن اوضاع رو تحمل کنی

Mmm, baby, I’m still rising

عزیزم من خیلی در حال اوج گرفتنم

I was running, you were walking

من می دویدم، تو راه میرفتی

You couldn’t keep up, you were falling down (down)

تو نتونستی پا به پام بیای، تو داشتی سقوط می کردی

Mmm, there’s only one way down

فقط یه مسیر یک طرفه به پایین وجود داره

I’m giving you up

من دارم رهات می کنم

I’ve forgiven it all

و از همش گذشتم

You set me free, oh…

منو رها می کنی، اوه

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you’re ready, if you’re ready

اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

If you’re ready, I am ready

اگه تو آماده هستی، منم آماده ام

If you’re ready, if you’re ready

اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

No, we ain’t kids no more…

نه ، دیگه بچه نیستیم

I’m giving you up

من دارم رهات می کنم

I’ve forgiven it all

و از همش گذشتم

You set me free…

منو رها می کنی

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better

باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you’re ready, if you’re ready

اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

If you’re ready, if you’re ready

اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you’re ready, are you ready?

البته اگه آماده ای، آماده هستی؟

If you’re ready, are you ready?

البته اگه آماده ای، آماده هستی؟

We’ve gotta let go of all of our ghosts

ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ send my love ادل با ترجمه” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ adele someone like you

دانلود آهنگ adele someone like you

$Post_Title

I heard that you’re settled down
شنیدم سر و سامون گرفتی

That you found a girl and you’re married now
با دختری آشنا شدی و با هم ازدواج کردین

I heard that your dreams came true
شنیدم رویاهات به حقیقت پیوستن

Guess she gave you things I didn’t give to you
فکر کنم چیزایی رو بهت داده که من هیچوقت بهت ندادم

?Old friend, why are you so shy
رفیق قدیمی، چرا انقدر خجالت میکشی؟

Ain’t like you to hold back or hide from the light
اصلا بهت نمیاد بخوای عقب بکشی یا مخفی شی

I hate to turn up out of the blue, uninvited
متنفرم از اینکه سر زده جایی برم

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it
اما نمیتونستم دور وایستم و احساساتم رو کنترل کنم

I had hoped you’d see my face
میخواستم منو ببینی و بدونی که…

And that you’d be reminded that for me, it isn’t over
برای من هنوز تموم نشده (هنوز با نبودت کنار نیومدم)

اشکالی نداره ، یکی مثله تورو پیدا میکنم

I wish nothing but the best for you, too
بهترین ها رو براتون میخوام و این تنها آرزوم هست

“Don’t forget me,” I beg
منو از یاد نبر، خواهش میکنم

I’ll remember, you said
همیشه یادم میمونه که گفتی

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم ضربه میزنه در عوض

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم ضربه میزنه در عوض

You know how the time flies
تو میدونی زمان چقدر سریع میگذره

Only yesterday was the time of our lives
زمان زندگی کردن ما فقط همون دیروز بود

We were born and raised in a summer haze
پا به این دنیا گذاشتیم و بزرگ شدیم تو غبار تابستونی

Bound by the surprise of our glory days
و غرق زیبایی و شکوه اون زندگی حیرت انگیز شده بودیم

I hate to turn up out of the blue, uninvited
متنفرم از اینکه سر زده جایی برم

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it
اما نمیتونستم دور وایستم و احساساتم رو کنترل کنم

I had hoped you’d see my face
میخواستم منو ببینی و بدونی که…

And that you’d be reminded that for me, it isn’t over
برای من هنوز تموم نشده (هنوز با نبودت کنار نیومدم)

اشکالی نداره ، یکی مثله تورو پیدا میکنم

I wish nothing but the best for you, too
بهترین ها رو براتون میخوام و این تنها آرزوم هست

Don’t forget me, I beg
منو از یاد نبر، خواهش میکنم

I’ll remember, you said
همیشه یادم میمونه که گفتی

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم ضربه میزنه در عوض

Nothing compares, no worries or cares
هیچی قابل قیاس نیست ، لازم نیست کاری کرد یا نگران شد

Regrets and mistakes, they’re memories made
اشتباهات و پشیمونی ها همه شون از خاطرات نشأت میگیرن

?Who would have known how bittersweet this would taste
کی میدونست که این چه مزه ی تلخ و شیرینی می تونست داشته باشه ؟

Never mind, I’ll find someone like you
اشکالی نداره ، یکی مثله تورو پیدا میکنم

I wish nothing but the best for you, too
بهترین ها رو براتون میخوام و این تنها آرزوم هست

Don’t forget me, I beg
منو از یاد نبر، خواهش میکنم

I’ll remember, you said
همیشه یادم میمونه که گفتی

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم ضربه میزنه در عوض

Never mind, I’ll find someone like you
اشکالی نداره ، یکی مثله تورو پیدا میکنم

I wish nothing but the best for you, too
بهترین ها رو براتون میخوام و این تنها آرزوم هست

Don’t forget me, I beg
منو از یاد نبر، خواهش میکنم

I’ll remember, you said
همیشه یادم میمونه که گفتی

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم ضربه میزنه در عوض

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم ضربه میزنه در عوض


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ someone like you adele” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ ادل فایر | adele fire

دانلود آهنگ ادل فایر | adele fire

$Post_Title

I let it fall, my heart
قلبم رو به حال خودش رها کرده بودم تا سقوط کنه

And as it fell you rose to claim it
و وقتی داشت سقوط می کرد ، پیدات شد و اونو مال خودت کردی

It was dark and I was over
همه دنیامو تاریکی گرفته بود و از پا افتاده بودم

Until you kissed my lips and you saved me
تا اینکه منو بوسیدی و نجاتم دادی

آهنگ ادل Set fire to the rain

My hands, they were strong
دستام قوی بودن

But my knees were far too weak
ولی زانوهام به قدری سست بودن

To stand in your arms
که نتونم تو آغوشت بایستم

Without falling to your feet
بدون اینکه به پات بیفتم

But there’s a side to you
ولی تو یه بعد شخصیتی داری

That I never knew, never knew
که من هرگز نمی دونستم

All the things you’d say
همه چیزایی که میگفتی

They were never true, never true
حقیقت نداشتن و دروغ بودن

And the games you’d play
بازی هایی که تو رابطه راه مینداختی

You would always win, always win
همش خودت برنده می شدی

But I set fire to the rain
ولی من بارون رو به آتیش کشیدم

Watched it pour as I touched your face
موقع لمس صورتت ، باریدنش رو تماشا می کردم

Well it burned while I cried
موقع گریه کردنم آتیش گرفت

Cause I heard it screaming out your name
چون شنیدم که داشت اسم تو رو فریاد می زد

Your name
اسم تو

When I lay with you
وقتی کنارتم

آهنگ ادل Set fire to the rain

I could stay there
می تونم همش اونجا بمونم

Close my eyes
چشامو ببندم

Feel you here forever
و حس کنم برای همیشه کنارمی

You and me together nothing gets better
من و تو کنار هم ، هیچی از این بهتر نمیشه

But there’s a side to you
ولی تو یه بعد شخصیتی داری

That I never knew, never knew
که من هرگز نمی دونستم

All the things you’d say
همه چیزایی که میگفتی

They were never true, never true
حقیقت نداشتن و دروغ بودن

And the games you’d play
بازی هایی که تو رابطه راه مینداختی رو

You would always win, always win
همش خودت می بردی

But I set fire to the rain
ولی من بارون رو به آتیش کشیدم

آهنگ ادل Set fire to the rain

Watched it pour as I touched your face
موقع لمس صورتت ، باریدنش رو تماشا می کردم

Well it burned while I cried
خب موقع گریه کردنم آتیش گرفت

Cause I heard it screaming out your name
چون شنیدم که داشت اسم تو رو فریاد می زد

Your name
اسم تو

I set fire to the rain
بارون رو به آتیش کشیدم

And I threw us into the flames
و جفت مون رو وسط شعله هاش انداختم

When it fell, something died
وقتی اشکم جاری شد ، یه حسی تو من مرد

Cause I knew that that was
چون میدونستم که اون بار

The last time, the last time
آخرین بار بود ، آخرین دیدار

Sometimes I wake up by the door
بعضی اوقات کنار در از خواپ بیدار میشم

That heart you caught must be waiting for you
شاید دلیلش اینه که قلبی که یه روز صاحبش شدی دم در منتظرته

Even now when we’re already over
حتی همین الانشم که همه چی بین ما تموم شده

I can’t help myself from looking for you
نمی تونم خودمو قانع کنم که بی خیال تو بشم

But I set fire to the rain
ولی من بارون رو به آتیش کشیدم

Watched it pour as I touched your face
موقع لمس صورتت ، باریدنش رو تماشا می کردم

Well it burned while I cried
خب موقع گریه کردنم آتیش گرفت

Cause I heard it scraeaming out your name
چون شنیدم که داشت اسم تو رو فریاد می زد

Your name
اسم تو

I set fire to the rain
بارون رو به آتیش کشیدم

And I threw us into the flames
و جفت مون رو وسط شعله هاش انداختم

When it fell, something died
وقتی سقوط کرد ، یه حسی تو من مرد

Cause I knew that that was
چون میدونستم که اون بار

The last time
آخرین بار بود ، آخرین دیدار

Let it burn
بزار بسوزه


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ ادل فایر | adele fire” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ امینم lose yourself

دانلود اهنگ امینم lose yourself

$Post_Title

Intro

Look , if you had one shot , and one opportunity

To seize everything you ever wanted in one moment

!?Would you capture it or just let it slip

ببین، اگه تو یک شانس و یک فرصت

برای بدست آوردن اون چیز هایی که همیشه میخواستی داشتی

تو یک لحظه چه تصمیمی میگرفتی

ازش استفاده میکردی یا فقط از دست میدادی؟!

[:Verse 1]

yo , His palms are sweaty , knees weak , arms are heavy

There’s vomit on his sweater already , mom’s spaghetti

He’s nervous , but on the surface he looks calm and ready

To drop bombs , but he keeps on forgetting

What he wrote down , the whole crowd goes so loud

کف دستاش خیس خیسِ زانو هاش ضعیف، ولی بازو هاش قوی

اسپاگتی مادرش رو روی دسمالش بالا آورده

اعصابش خورد، ولی در ظاهر خونسرد و آماده برای ترکوندن

ولی فراموش کرده که چی نوشته، جمیعت فریاد زنان به طرفش دارن میان

He opens his mouth , but the words won’t come out

He’s chokin how , everybody’s jokin now

The clock’s run out , time’s up , over blau

Snap back to reality , Oh there goes gravity

Oh there goes rabbit , he choked

دهنشو باز میکنه، ولی کلمات بیرون نمیاد

زبونش گرفته، همه دارن بهش میخندن

زمان در حالِ گذرِ، وقت تمام شد

ضربه میزنه به واقعیت، و به اعتباری که رفته

اوه رابیت اونجاست و زبونش گرفته

He’s so mad , but he won’t give up that easy

No, He won’t have it

he knows his whole back’s to these ropes

It don’t matter , he’s dope

He knows that , but he’s broke

He’s so stagnant he knows

خیلی عصبانیِ، ولی به همین راحتی ها بیخیال نمیشه

نه، بیخیال نمیشه

میدونه که راهِ برگشتی نیست و راهش به این طناب گره خورده

مهم نیست که اون چقد خوبه!

میدونه اینو، ولی از درون شکسته

میدونه که جلوی همه خرد شده

When he goes back to this mobile home

that’s when it’s Back to the lab again

yo This ol’ rap shit

He better go capture this moment and hope it don’t pass him

وقتی به خانۀ کوچیکش برمیگرده، انگار دوباره به آزمایشگاه برگشته

اون مثه یه موش آزمایشگاهی اسیر شده

اون بهتره بره و از فرصت هاش استفاده کنه و امیدوار باشه از دستشون نمیده

 

[:Hook]

You better lose yourself in the music , the moment

You own it, you better never let it go

You only get one shot , do not miss your chance to blow

Cause opportunity comes once in a lifetime

 تو بهتره خودتُ با موسیقی یکی کنی، این لحظه

مالِ توئه، بهتره هرگز از دستش ندی

 تو فقط یک شانس داری، نذار تنها شانست از دست بره

 چون این فرصت فقط یک بار تو زندگی رخ میده

[:Verse 2]

This soul’s escaping , through this hole that is gaping

This world is mine for the taking , Make me king

as we move toward a , new world order

A normal life is boring but superstardom’s

close to post mortem It only grows harder

این روح از بدن جدا شده فرار کرده از حفرۀ دهانم

این دنیا ماله منه، برای گرفتنش، از من یک پادشاه میسازه

هر چقدر که ما بریم جلو، دنیای جدیدتری ساخته میشه

این زندگی عادی دیگه یکنواخت شده، اما ستاره شدن هم به مردن نزدیک میشه

این فقط باعث میشه زندگی سخت تر بشه

homie grows hotter , He blows it’s all over

these hoes is all on him , Coast to coast shows

he’s known as the globetrotter

Lonely roads , God only knows

He’s grown farther from home , he’s no father

He goes home and barely knows his own daughter

فقط اشتباهات باعثِ بدبختیا میشن

او به عنوان یک گلوبتراتر شناخته شده

جادۀ تنهایی رو فقط خدا میدونه

او دور از خونه بزرگ شده بدونه هیچ پدری

میره خونه و به زور دختر خودشو میشناسه

But hold your nose ’cause here goes the cold water

These hoes don’t want him no mo’, he’s cold product

They moved on to the next schmoe who flows

He nose dove and sold nada

So the soap opera is told and unfolds

I suppose it’s old partner, but the beat goes on

Da da dum da dum da da

ولی خب نفس هاتونو نگه دارین چون از اینجا میخواد آب سردی رد شه

دیگه فاحشه ها هم اونُ نمیخوان، سرد شده

طرفدارا دارن میرن سمت حریفِ احمقم که

با شعراش داره منُ اذیت میکنه

ولی هنوز هستم و صدای قلبم رو که داره دا دا دم دووم میکنه میشنوم

 

[:Hook]

You better lose yourself in the music , the moment

You own it, you better never let it go

You only get one shot , do not miss your chance to blow

Cause opportunity comes once in a lifetime

 تو بهتره خودتُ با موسیقی یکی کنی، این لحظه

مالِ توئه، بهتره هرگز از دستش ندی

 تو فقط یک شانس داری، نذار تنها شانست از دست بره

 چون این فرصت فقط یک بار تو زندگی رخ میده

[:Verse 3]

No more games , I’m a change what you call rage

Tear this motherfucking roof off like two dogs caged

I was playing in the beginning, the mood all changed

I been chewed up , and spit out, and booed off stage

But I kept rhyming and step writin’ the next cypher

بازی دیگه بسته من عوض شدم، میگی چی عصبیم کرده؟

اشک این مادر*** که روی پشت بوم مثه دوتا سگ گیر اوفتادن

من از اول شروع میکنم ولی الان وضیعت فرق کرده

تف میندازم روی اونایی که منو روی صحنه مسخره کردن

و ادامه میدم به فاقیه بازی، برای سایفر (فری استایل) بعدی

Best believe somebody’s paying the pied piper

All the pain inside amplified by the

Fact that I can’t get by with my nine to five

And I can’t provide the right type of life for my family

Cause man , these Goddamn food stamps don’t buy diapers

دیگه بهترین چیزی که هر کسی میتونه به من بده چند ورق کاغذِ

همۀ دردم از واقعیتیِ که هرگز نمیتونم از ساعت نه تا پنچ کار نکنم

و هنوز نمیتونم یه شعر درست حسابی بنویسم از زندگی برای خانوادم

چونکه مرد، با این کوپن های لعنتی نمیشه یک غذای خوب خرید

And it’s no movie, there’s no Mekhi Phifer, this is my life

And these times are so hard and it’s getting even harder

Trying to feed and water my seed, plus

Teeter totter caught up between being a father and a prima donna

Baby mama drama’s screaming on and

و این فقط یه فیلم نیست، که توش “میکی پیفر” باشه

این داستان زندگی منه، که اون زمان خیلی سخت گذشت، حتی سخت تر هم شد

وقتی تلاش میکنی برا آب و غذا دادنِ بچه ات، به علاوه

اینکه گرفتارِ بالا پایین و تلو خوردنش

Too much for me to wanna

Stay in one spot, another day of monotony

Has gotten me to the point , I’m like a snail

I’ve got to formulate a plot or end up in jail or shot

Success is my only motherfucking option, failure’s not

برای من خیلی زیاده که بخوام

بمونم تو یک رونده یکنواخت و روزامو یکنواخت سر کنم

گرفتی منظورمو، من مثه یک حلزون ام

که فرمول طراحی میکنم یا آخرش زندان میافتم یا گلوله

موفقیت تنها انتخابِ منه، شکست نیست

Mom , I love you, but this trailer’s got to go

I cannot grow old in Salem’s Lot

So here I go is my shot.

Feet fail me not ’cause maybe the only opportunity that I got

مامان دوست دارم، ولی دیگه باید برم دنبال هدفم

بیشتر از این دیگه نمیتونم اینجا بمونم

پس اینجا میرم، این تنها فرصتِ منه

نمیخوام شکست بخورم چون شاید این آخرین فرصتِ من باشه

باید استفاده کنم ازش

You better lose yourself in the music , the moment

You own it, you better never let it go

You only get one shot , do not miss your chance to blow

Cause opportunity comes once in a lifetime

 تو بهتره خودتُ با موسیقی یکی کنی، این لحظه

مالِ توئه، بهتره هرگز از دستش ندی

 تو فقط یک شانس داری، نذار تنها شانست از دست بره

 چون این فرصت فقط یک بار تو زندگی رخ میده

You can do anything you set your mind to , man

تو میتونی هر کاری که توی ذهنتِ رو انجام بدی، مرد


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ lose yourself امینم” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ adele skyfall

دانلود آهنگ adele skyfall

$Post_Title

This is the end
این پایانه . . .

Hold your breath and count to ten
نفست رو نگه دار و تا ده بشمار

Feel the earth move and then
گردش زمین رو احساس کن و اونوقت . . .

Hear my heart burst again
صدای قلبم رو دوباره میشنوی

For this is the end
برای این پایان . . .

I’ve drowned and dreamed this moment
من غرق و مبهوت این لحظه شدم

So overdue, I owe them
و دیر رسیدم . مدیون اونها شدم

Swept away, I’m stolen
از دستم در رفت . . من دزدیده شدم

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی که از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی که از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

At skyfall
زمان سقوط اسمون

Skyfall is where we start
اسمون همینجا ک ما شروع کردیم (دوست شدیم) داره سقوط میکنه

A thousand miles and poles apart
و هزاران مایل تیکه پاره میشه

When worlds collide, and days are dark
وقتی ک دنیا از هم میپاشه ، . و روز ها تاریک میشن

You may have my number, you can take my name
تو شاید شماره ی منو داشته باشی . . میتونی بگی ک من مال تو هستم

But you’ll never have my heart
اما هیچوقت نمیتونی صاحب قلبم بشی

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

At skyfall
زمان سقوط اسمون

Where you go I go
هر جا بری منم میرم

What you see I see
هر چی رو ببینی منم میبینم

I know I’ll never be me, without the security
میدونم ک هیچوقت بدون امنیت ، خودم نمیشم

Of your loving arms
اگه دست های مهربونت

Keeping me from harm
منو از بدی ها دور نگه میداره . . .

Put your hand in my hand
دستت رو بذار توی دستام

And we’ll stand
و تا با هم بایستیم

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

Let the sky fall, when it crumbles
بذار اسمون سقوط کنه . . و وقتی از هم بپاشه

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

Face it all together
با همه اینا رو به رو میشیم

At skyfall
زمان سقوط اسمون

Let the sky fall
بذار اسمون سقوط کنه . . .

We will stand tall
ما با هم می ایستیم

At skyfall
زمان سقوط اسمون


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ skyfall adele” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید