دانلود آهنگ ادل مای هارت | adele rolling in the deep

دانلود آهنگ ادل مای هارت | adele rolling in the deep

$Post_Title

There’s a fire starting in my heart

تو قلبم یه آتیش شروع به شعله ور شدن می کنه

Reaching a fever pitch and it’s bringing me out the dark

رسیدن به یه تب سیاه و اون من رو از تاریکی بیرون میاره

Finally, I can see you crystal clear

در نهایت، میتونم تو رو واضح ببینم

Go ahead and sell me out and I’ll lay your ship bare

شروع کن منو لو بده تا دستت رو رو کنم

See how I’ll leave with every piece of you

ببین چطور ذره ذره ی وجودتو ترک می کنم

Don’t underestimate the things that I will do

کارایی که می خوام بکنم رو دست کم نگیر

There’s a fire starting in my heart

تو قلبم یه آتیش شروع به شعله ور شدن می کنه

Reaching a fever pitch and it’s bring me out the dark

به اوج تب میرسم و داره منو از تاریکی خارج می کنه

The scars of your love remind me of us

زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه

They keep me thinking that we almost had it all

منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه اون (عشق) رو داشتیم

The scars of your love, they leave me breathless

زخمهای عشق تو، منو از نفس میندازن

I can’t help feeling

نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep

دارم به اعماق میرم

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands

تو قلب من رو توو دستات داشتی

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

And you played it to the beat

و تو به بازیش گرفتی تا به من غلبه کنی

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

Baby, I have no story to be told

عزیزم، زندگی من هیچ داستانی نداره که گفته بشه

But I’ve heard one on you and I’m gonna make your head burn

اما یه داستان ازت شنیدم و کاری می کنم که بسوزی

Think of me in the depths of your despair

در اعماق حسرت و ناامیدی به من فکر کن

Make a home down there as mine sure won’t be shared

و وقتی داری تو حسرتهات آشیانه میسازی یاد خونه ای میفتی که با هم توش زندگی می کردیم

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

The scars of your love remind me of us

زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

They keep me thinking that we almost had it all

منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه اون (عشق) رو داشتیم

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

The scars of your love, they leave me breathless

زخمهای عشق تو، منو از نفس میندازن

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

I can’t help feeling

نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep

دارم به اعماق میرم

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands

تو قلب من رو توو دستات داشتی

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

And you played it to the beat

و تو به بازیش گرفتی تا به من غلبه کنی

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

Could have had it all

ما باید عاشق می موندیم

Rolling in the deep

دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands

تو قلب من رو توو دستات داشتی

But you played it with a beating

اما تو بایه ضربه به بازیش گرفتی

Throw your soul through every open door

روحتو به سمت هر در بازی که می بینی پرت کن

Count your blessings to find what you look for

نعمت هایی که داری رو بشمر تا بفهمی دنبال چی هستی

Turn my sorrow into treasured gold

غم هامو به یه گنچ گرانبها تبدیل کردم

You’ll pay me back in kind and reap just what you’ve sown

داری تقاص پس میدی و هر چیزی که کاشتی برداشت می کنی

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

It all, it all, it all

همشو، همشو، همشو

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep

دارم به اعماق میرم

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands

تو قلب من رو توو دستات داشتی

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

And you played it to the beat

و تو به بازیش گرفتی تا به من غلبه کنی

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

We could have had it all

می تونستیم همشو داشته باشیم

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep

دارم به اعماق میرم

(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands

تو قلب من رو توو دستات داشتی

(You’re gonna wish you never had met me)

تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

But you played it

اما به بازیش گرفتی

You played it

به بازیش گرفتی

You played it

به بازیش گرفتی

You played it to the beat

تو به بازیش گرفتی تا بتونی من رو شکست بدی


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ ادل مای هارت | adele rolling in the deep” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


 
 

دسته بندی پست دانلود آهنگ ادل مای هارت | adele rolling in the deep:
| | |
جدیدترین پست های سایت

11 فروردین 1403
0
برچسب های دانلود آهنگ ادل مای هارت | adele rolling in the deep
سایر آهنگهای
دیدگاه ها "حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذراید"